Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
 HCL 92 - IMPOZITE SI TAXE 2021

 

ANEXA  NR.1

LA HCL NR.92/09.10.2020

                                                                               

 

1.               I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX – Impozite și taxe locale

2.               CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (1) – cladiri  rezidentiale personae fizice

                                  (  0.08% - 0.2%)

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

0,2%

0,2%

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² -

 

 

 

Tipul clădirii

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020, INDEXATE CU RATA INFLATIEI 4.6%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021, INDEXATE CU RATA INFLATIEI 3.8%

Valoarea impozabilă

Valoarea impozabilă

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți inclusiv din cărămidă arsă sau din orice alte inclusiv rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1060

636

1100

         660

B. Clădiri cu pereți inclusiv din lemn, din piatră inclusi, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte inclusiv nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

318

212

330

220

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți inclusiv din cărămidă arsă sau din orice alte inclusiv rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 

212

185

220

192

D. Clădire-anexă cu pereți inclusiv din lemn, din piatră inclusi, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte inclusiv nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

133

80

138

83

 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

Art. 458 alin. (1)      0,2% - 1,3%

   Cladiri nerezidentiale personae fizice                              

1%

1%

Art. 460 alin. (1)      0,08% - 0,2%

Cladiri rezidentiale personae juridice                                

0,2% + 0.1% = 0.3%

0,2% + 0.1% = 0.3%

Art. 460 alin. (2)      0,2% - 1,3%

Caldiri nerezidentiale personae juridice                                 

1,3%

1,3%

Art. 462 alin. (2)         0% - 10%

  Bonificatie cladiri   PERSOANE FIZICE  SI JURIDICE                     

10%

10% persoane fizice

5% persoane juridice

 

 

 

 

 

1.      Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, conform art.457 din Codul fiscal, impozitul pe clădiri se  calculează  prin  aplicarea  unei  cote  cuprinse  între  0,08%  -  0,2%, asupra  valorii  impozabile  a  clădirii.  Cota  propusa  pentru  aprobare 0,2%.( Nivel aprobat si in anul 2020).

2.      Pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea  persoanelor fizice,  impozitul  pe  clădiri  se  calculea prin  aplicarea  unei  cote, prevazute de art.458, alin.1, cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:

a)  valoarea  rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de  un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transfe dreptul de  proprietate,  în  cazul  clădirilor  dobândite  în  ultimii  5  ani  anteriori anului de referinţă.  Cota propusa pentru aprobare 1%.( Nivel aplicat si in anul 2020).

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform pct.a), b), c), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457.

3.      Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote, stabilita de art.458, alin.3, de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. (Nivel aplicat si in anul 2020).

4.      In conformitate cu prevederile Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei si a Legii nr. 351/ 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea IV- reteaua de localitati, indicele de  corectie pentru comuna Murighiol,  aplicabil la stabilirea impozitului pe cladire si teren este cel aferent localitatilor de gradul IV, iar pentru        localitatile apartinatoare comunei Murighiol ( Plopu, Sarinasuf, Colina, Dunavatu de Sus, Dunavatu de Jos, Uzlina ) este cel aferent localitatilor de gradul V.

5.      Pentru anul 2021 se va aplica zonarea terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei Murighiol, in zona A, la fel ca si in anul 2020.

6.      Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din Tabloul cuprinzand cotele, valorile impozbile, nivelurile impozitelor si taxelor locale.Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii deteminate, cu coeficientul de corectie corespunzator.

Zona in cadrul localitatii

 

Rangul localitatii

 

 

0

I

II

III

IV

V

A

2.60

2.50

2.40

2.30

1.10

1.05

7.      Conform prevederilor art.457, alin.(8), valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

8.      În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,   impozitul   se   calculează,   conform   art.459,   prin   însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

9.         Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

10.       a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

11.       b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

12.   Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.   Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a rui rază teritorială de competeă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intîn vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

13.   Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in propietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

14.   In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, propietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

15.   Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele administratiei publice locale reprezinta  o obligatie legala a contribuabililor care detin in propietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire, conform art.461 alin 4) din Codul fiscal.

16.   In cazul in care dreptul de propietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de propietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.

17.   Conform art.460 alin(1)pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculea prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota propusa pentru aprobare 0,3%.  (0,2% + 0.1% = 0.3%). Cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se menține la 0,2 % - care devine in final 0,3% (0,2%+0,1%) prin aplicarea cotei aditionale de 50% in baza art. 489 din Legea 227/2015.

18.   Conform art.460 alin.(2) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculea prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.Cota propusa pentru aprobare 1,3 %. (Nivel aplicat si in anul 2020).

19.   Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele  juridice,  utilizate  pentru  activităţi  din  domeniul  agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Nivel aplicat si in anul 2020.

20.   În  cazul  în  care  persoanele  juridice nu  au  actualizat  valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepţiile prevăzute de lege şi poate fi modificat prin acte normative.

 

ANEXA NR.2

LA HCL NR.92/09.10.2020

 

                                                

-  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

 

 

 

ART.463 – Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual , exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

  Pentru terenurile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor administrativ -teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe  teren care se datoreaza de concesionari, locatari, titular ai dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.

Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă.

  Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe  teren, nu se datorează impozitul pe teren.   În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

 

 

 

 

 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,  impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

 

 

 

            CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha -

Zona în cadrul localității

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 4.6%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 3.8%

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

A

8.282 – 20.706

6.878 -17.194

6.042 -15.106

5.236 -13.090

1060

848

8.282 – 20.706

6.878 -17.194

6.042 -15.106

5.236 -13.090

1100

880

B

6.878 – 17.194

5.199 -12.998

4.215 -10.538

3.558 -8.894

848

636

6.878 – 17.194

5.199 -12.998

4.215 -10.538

3.558 -8.894

880

660

C

5.199 -12.998

3.558 -8.894

2.668-6.670

1.690 -4.226

636

424

5.199 -12.998

3.558 -8.894

2.668-6.670

1.690 -4.226

660

440

D

3.558 -8.894

1.690 -4.226

1.410-3.526

984 -2.439

424

212

3.558 -8.894

1.690 -4.226

1.410-3.526

984 -2.439

440

220

 

 

 

 

          În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul urmator:

        Iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator:

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-        ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII –

                                                                                                                                    - lei/ha -

 

   Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                       

Nr.

Crt.

                        Zona

 

Categoria

de  folosință

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 4.6%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 3.8%

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

29

22

20

16

29

23

21

17

2

Pășune

22

20

16

14

22

21

17

15

3

Fâneață

22

20

16

14

22

21

17

15

4

Vie

49

37

29

20

49

38

30

21

5

Livadă

56

49

37

29

56

51

38

30

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

29

22

20

16

29

23

21

17

7

Teren cu ape

16

14

8

0

16

15

8

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 Coeficientul de corecţie al rangului de localitate corespunzător:

- rangul IV pentru Murighiol -  coeficient de corectie 1.10

-rangul V pentru localitatile apartinatoare comunei – coeficient de corectie 1.00.

Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5),din Codul fiscal, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) din Codul fiscal numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a)     au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b)     au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

 

Art.465 alin.(7)

 

 

 

Categoria de folosinta

Nivelurile stabilite prin codul fiscal pentru anul 2020 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 4.6%

 

Nivelurile stabilite prin codul fiscal pentru anul 2021 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 3.8%

 

1.

Teren cu constructii

32

33

2.

Teren arabil

53

55

3.

Pasune

29

30

4.

Faneata

29

30

5.

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1

59

61

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6.

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1.

60

62

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7.

Padure sau alt terencu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. Crt.7.1

17

18

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

0

0

8.

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

6

6

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

36

37

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

Art.467 alin.(2) bonificatie P.F SI PJ

Cotele stabilite prin Codul fiscal pentru anul 2020

Cotele stabilite prin Codul fiscal pentru anul 2021

10% persoane fizice

5% peroane juridice

10% persoane fizice

5% peroane juridice

 

 

 

ANEXA NR.3

 

LA HCL NR.92/09.10.2020

 

Art. 468 - Impozitul pe mijloacele de transport

 

 (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrative-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punct de lucru, după caz.In cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobandirii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

- Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

- În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

- În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

- În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

b)) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

-Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

- În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

 

 

1.               CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin. (2)      

 

Nr.

Crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 4.6%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 3.8%

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

8

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

19

20

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

76

79

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

153

159

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

308

320

7

Autobuze, autocare, microbuze

25

26

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

31

32

9

Tractoare înmatriculate

19

20

II. Vehicule înregistrate

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020 INDEXATE CU RATA INFLATIEI 4.6%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLATIEI 3.8%

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

- lei/200 cm3 -*

- lei/200 cm3 -*

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

4

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

6

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată

56 lei/an

58lei/an

 

* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Art. 470 alin. (3)

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

REDUCERE CU 50%

REDUCERE CU 50%

 

 

 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 

 

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Art. 470 alin. (5)                                                                                                                           

 

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020 INDEXATE CU RATA INFLATIEI 4.6%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLATIEI 3.8%

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu inclus de suspensie inclusiv sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu inclus de suspensie inclusiv sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

151

0

157

 

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

151

418

157

434

 

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

418

588

434

610

 

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

588

1333

610

1384

 

5

Masa de cel puțin 18 tone

588

1333

610

1384

II

 

 

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

151

263

157

273

 

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

263

540

273

561

 

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

540

701

561

728

 

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

701

1081

728

1122

 

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1081

1678

1122

1742

 

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1081

1678

1122

1742

 

7

Masa de cel puțin 26 tone

1081

1678

1122

1742

III

 

 

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

701

701

728

728

 

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

710

1109

737

1151

 

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1109

1760

1151

1827

 

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1760

2612

1827

2711

 

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1760

2612

1827

2711

 

6

Masa de cel puțin 32 tone

2612

2612

2711

2711

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Art. 470 alin. (6)      

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020 INDEXATE CU RATA INFLATIEI 4.6%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLATIEI 3.8%

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu inclus de suspensie inclusive sau un echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu inclus de suspensie inclusive sau un echivalentele recunoscute, majorate

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate

I

2 + 1 axe

 

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

68

0

71

 

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

71

162

 

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

365

162

379

 

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

365

472

379

490

 

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

472

851

490

883

 

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

851

1493

883

1550

 

9

Masa de cel puțin 28 tone

851

1493

883

1550

II

 

 

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146

340

152

353

 

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

340

560

353

581

 

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

560

821

581

852

 

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

821

993

852

1031

 

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

993

1630

1031

1692

 

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1630

2261

1692

2347

 

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2261

3433

2347

3563

 

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2261

3433

2347

3563

 

9

Masa de cel puțin 38 tone

2261

3433

2347

3563

III

 

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1799

2505

1867

2600

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2505

3404

2600

3533

 

3

Masa de cel puțin 40 tone

2505

3404

2600

3533

IV

 

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1590

2208

1650

2292

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2208

3054

2292

3170

 

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3054

4518

3170

4690

 

4

Masa de cel puțin 44 tone

3054

4518

3170

4690

V

 

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

904

1094

938

1136

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1094

1635

1136

1697

 

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1635

2601

1697

2700

 

4

Masa de cel puțin 44 tone

1635

2601

1697

2700

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote

 

 

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE STABILITE

DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020 INDEXATE CU RATA INFLATIEI  4.6 %

NIVELURILE STABILITE

DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLATIEI  3.8 %

Impozit – lei -

Impozit – lei -

a. Până la 1 tonă, inclusive  

9

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36

37

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone

55

57

d. Peste 5 tone

68

71

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Art. 470 alin. (8)      Mijloace de transport pe apă
Anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%
Anul 2021 indexat cu rata inflatiei 3.8%

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

22

23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

62

3. Bărci cu motor

223

231

4. Nave de sport și agreement:

-

-

a)      Cu lungimea de la 2,5 m  pana la 5,5 m inclusiv

314

326

b)     Cu lungimea de la 5.6 m  pana la 7 m inclusiv

530

550

c)      Cu lungimea de la 7, 1 m  pana la 15 m inclusiv

848

880

d)     Cu lungimea de peste 15 m

1060

1100

5. Scutere de apă

223

231

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP, inclusiv

592

614

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

963

1000

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1482

1538

d) peste 4000 CP

2371

2461

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

192

199

8. Ceamuri, șlepuri și barje inclusi:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

192

199

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

297

308

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

520

540

Art. 472 alin. (2)   

Bonificatie personae fizice SI juridice  0% - 10%

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

10% persoane fizice

5% persoane juridice

10% persoane fizice

5% persoane juridice

 

 

Sub incidenta prevederilor de la pct.4 din tabelul prevazut la art.470 alin.(8) din Codul fiscal, respectiv nave de sport si agreement, se include orice ambarcatiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are lungimea de 2.5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile si care este destinata utilizarii in scopuri sportive si recreative definite de art.2 alin(1) lit.a)din HG nr.2195/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.4

 LA HCL NR.92/09.10.2020

 

 

Art.474 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

 

 

Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

https://www.legalis.ro/legalis/contracts/version_ro/images/bnSyncPanes.gif Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

 

 

 

1.               CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII                             

Art. 474 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020 INDEXATE CU RATA INFLATIEI 4.6%

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLATIEI 3.8%%

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

- lei -

- lei -

a) până la 150 m² inclusiv

6

6

b) între 151 și 250 m² inclusiv

7

7

c) între 251 și 500 m² inclusiv

10

10

d) între 501 și 750 m² inclusiv

13

13

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv

15

16

f) peste 1.000 m²

15+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

16+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

 

 

 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

 

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea  teritoriului, de catre primari  sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 15 lei, inclusive.

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

- Pentru eliberarea autoreizatiei de construire, in cazul unei cladiri rezidentiale, atat persoanele fizce, cat si persoanele juridice solicitante datoreaza o taxa, reprezentand 0,5% din valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei, in conformitate cu proiectul prezentat, in conditiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,valoare care includeinstalatiile aferente si nu include TVA.

- In cazul lucrarilor de construiure a cladirilor rezidentiale, propietate a persoanelor fizice, daca valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire este mai mica decat valoarea impozabila determinate in conditiile art.457 alin.2 din Codul fiscal, taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii impozabile, daca valoarea declarata a lucrarilor de constyructie este mai mica decat valoarea impozabila stabilita in conditiile art.457 din Codul fiscal, pentru detreminarea taxei se are in vedere aceasta din urma valoare.

-In situatia in care se apreciaza ca valoarea declarata a lucrarilor este subevaluata in raport cu alte lucrari similare, compartimentul de specialitate al organului fiscal local din raza de competent unde se realizeaza lucrarile de construire, la sesizarea structurii de specialitate, are obligatia sa efectueze cel putin inspectia fiscal partial, in conditiile Codului de procedura fiscal, pentru verificarea concordantei dintre valoarea reala a lucrarilor declarate pentru regulariarea taxei si inregistrarile efectuate in evidenta contabila.Notiunea situatia finala corespunde procesului-verbal de receptie.

- In cazul in care beneficiarul autorizatiei de construire nu efectueaza inceperea lucrarilor pentru care autorizatia de construire s-a emis in termenul stabilit si nu solicita prelungirea acesteia, organul fiscal local are obligatia de a restitui suma reprezentand taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire.In acest scop beneficiarul are obligatia dea depune o cerere de restituire a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire, la autoritatea publica locala competent. Compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a constata neinceperea lucrarilor in baza unui proces- verbal de constatare.

-Atat in cazul persoanelor fizice cat si a persoanelor juridice, taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala a unei constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.1% asupra valorii impozabile a cladirii rezidentiale sau nerezidentiale, dupa caz.

-In cazul oricaror constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor, ca de exempli gard, constructive fara acoperis, taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partial sau totala se calculeaza prin aplicarea unei cote de 01.% asupra valorii reale a constructiilor sau amenajari supuse desfiintarii, declarata de beneficiarul autorizatiei.

Prin grija structurilor de specialitate ale autoritatii  administratiei publice locale, in termen de cel mult 15 zile de la data terminarii lucrarilor de desfiintare, se intocmeste procesul-verbal, formular tipizat, in care se mentioneaza, pe langa elementele de identificare a contribuabilului si a autorizatiei de desfiintare, data de la care intervin modificari asupra impozitului pe cladiri si/sau asupra impozitului pe terenul aferent constructiilor/amenajarilor supuse desfiintarii, precum si elementele care determina modificarile respective, cum ar fi: suprafata construita la sol a cladirilor, suprafata construita desfasurata a cladirilor, suprafata terenului, valoarea impozabila a cladirilor si altele care se apreciaza ca fiind necesare pentru fundamentarea modificarilor.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicita avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. Autorizatia de foraje si excavari se elibereaza de catre primarii in a caror raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre operatiunile: studii geotehnice,ridicari topografice, exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si  petrol, precum si oricare alte exploatari, la cererea scrisa a beneficiarului acesteia.Autorizatia de foraje si excavari nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta.Cererea pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari are elementele constitutive ale declaratiei fiscale si se depune la structura de specialitate in a carei raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre operatiunile prevazute la art.474 alin(10) din Codul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii operatiunilor.

(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apa, energie inclusiv, se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv pentru fiecare racord.  Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,termice,energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se datoreaza de catre furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalatie/beneficiar, inainte de efectuarea lucrarilor.

16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se datoreaza pentru fiecare certificate eliberat de catre primari in conditiile OG nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoreitatile publice central si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr.223/2002, prin care se confirma realitatea existentei domiciliului/resedintei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respective, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localitatii.

Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor urmatoarele;

-        Certificatle, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve de razboi sau vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

-         Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire ertificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau constructii anexa;

-        Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

-        Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de inters public national, judetean sau local;

-        Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;

-        Autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

-        Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie sau o unitate care functioeaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;

-        Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o fundatie infiintata prin testament constituitá conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

-        Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie care are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate, care asigura gazduire,ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, personae cu handicap, personae  varstnice,precum si pentru alte personae aflate in dificultate;

-        Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, in cazul unei calamitati naturale.

 

 

 

 

 

ANEXA NR.5

LA HCL NR.92/09.10.2020

ART. 478 - TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economica, suma este de până la 32 lei, inclusiv; indexata cu rata inflatiei de 4.6 % pentru anul 2020 este de 34 lei si pentru anul 2021 indexat cu rata inflatiei de 3.8%, v-a fi  de 35 lei.

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de până la 26 lei, inclusiv :   in anul 2020 indexata cu rata inflatiei 4.6% este de 28 lei si pentru anul 2021 indexat cu rata inflatiei de 30.8% va fi de 29 lei.

 

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. Firma instalata la locul in care o persoana deruleaza o activitate economica este asimilata afisului.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetic, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie precum si alte informatii de utilitate publica educationale.

Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloace de transport care nu sunt destinate , prin constructia lor,  de reclama si publicitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANEXA NR.6

 LA HCL NR.92/09.10.2020

 

Art. 484 – Taxe speciale

                A -   TAXA DE HABITAT

 

1.)     Conform art.484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,

-art.36, pct.4, lit.c, din Legea 215/2001 privind  administratia publica locala,

Consiliile locale pot adopta taxe speciale -  taxa de habitat.

2.)     Taxa de habitat constituie venit la bugetul local, este fundamentata pe necesitatea asigurarii curateniei comunei si se utilizeaza in scopul asigurarii colectarii si transportului rezidurilor menajere, precum si pentru depozitarea si neutralizarea acestora la rampa.

3.)    Taxa de habitat a fost stabilita in functie de cheltuielile efectuate cu media numarului de persoane existente in evidenta fiscala in matricola cladiri rezultand un pret de 85 lei/persoana/an.

4.)     Taxa de habitat pentru persoane fizice este de 85 lei/an/persoana,(din care 21 lei inchiriere pubela)  si reprezinta -colectarea, depozitarea si transportul deseurilor menajere,-procesare deseuri menajere si asimilate acestora

.

       5.) Taxa de habitat se datoreaza de catre persoanele fizice care domiciliaza sau locuiesc pe raza comunei Murighiol, precum si de catre persoane fizice din alte localitati, judete, state, care detin propietati sub forma de locuinte, case de vacante, sau alte constructii, pe teritoriul comunei Murighiol. Chiriasii blocurilor ANL platesc si ei taxa de habitat.

    6.)  Taxa de habitat pentru persoane fizice se calculeaza:

-in functie de numarul de persoane care domiciliaza sau locuiesc pe teritoriul comunei Murighiol, indiferent de varsta acestora, pe baza declaratiei a propietarului imobilului sau a unui alt membru major al familiei si din oficiu, de catre persoane de specialitate pe baza oricaror date si informatii detinute de acestea( date si informatii obtinute in urma controalelor efectuate, din dosarul fiscal etc.)

-pentru persoanele fizice care detin locuinte, case de vacanta sau alte constructii pe teritoriul comunei Murighiol, dar care nu au domiciliul pe comuna Murighiol si locuiesc ocazional vor plati taxa de habitat de 2,25 lei/zi/persoana. Acestia vor depune o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevazuta de codul penal.

  7.) Persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul comunei Murighiol, care detin in propietate locuinte au obligatia depunerii declaratiei in vederea stabilirii taxei de habitat, cuprinzand toate persoanele care locuiesc  la aceea adresa. In situatia in care detin mai multe imobile in propietate, vor depune o declaratie pentru toate imobilele detinute in cazul in care acestea sunt locuite. Pentru imobilele propietatea persoanelor fizice care sunt inchiriate altor persoane fizice, obligatia de a declara revine  si de a achita taxa, revine propietarului. Declaratiile vor putea fi modificate in cursul anului prin declaratii rectificative.Termenul de depunere a declaratiei rectificative este de 30 zile de la data modificarii numarului de persoane, sau orice alta modificare. Modificarea se va face cu data de 1 a lunii urmatoare. Declararea se va face pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice. Este interzisa depozitarea, transportul si neutralizarea deseurilor de catre persoane fizice care le produc pe alte locuri decat cele stabilite de UAT Murighiol prin HCL. In cazul de deces al titularului dreptului de propietate asupra imobilului, obligatia de depunere a declaratiei si de plata a taxei de habitat revine mostenitorilor de drept ai acestuia.

In cazul in care nu intervin modificari ale datelor inregistrate initial, nu este necesar depunerea unei noi declaratii.

Neplata taxei de habitat, atrage dupa sine aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala, republicata.

 8.) Scutirea de la plata taxei de habitat la persoanele fizice care au domiciliul pe raza comunei Murighiol, se acorda pe baza de cerere.

Sunt scutite de la plata taxei de habitat persoanele fizice cu domiciliul pe raza comunei Murighiol, care se afla intr-una din situatiile prevazute la art.456 alin.1, pct.c), r), t) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

9.)  La persoanele  juridice pubelele si containerele se inchiriaza;- Pubela cu 21 lei/luna si containerul cu 25 lei/luna. Persoanele juridice, care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Comunei Murighiol, nu plătesc taxa de habitat, însă au obligaţia să încheie contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Comunei Murighiol

Birou taxe și impozite

Nr. …………/………………..

 

 

DECLARAȚIE

Privind stabilirea taxei de habitat pentru persoane fizice

 

          Subsemnatul (a) …………………………………... cu domiciliul/proprietate în localitatea …………………………, str. ……………………….., nr. …………., posesor al BI/CI seria …….., nr. ………….., CNP ……………………………….., domiciliat în loc. ………….…………., str. ……………………., nr. ….., bl. ….., sc. …….., ap. …….., jud. ………………, declar pe propria răspundere că în imobilul situat la adresa de domiciliu/proprietate mai sus menționată au domiciliul/viză de reședință un număr de …….. persoane (nume, CNP, act de identitate);

 

1.      ………………………………………………………………………………...

2.      ………………………………………………………………………………...

3.      ………………………………………………………………………………...

4.      ………………………………………………………………………………...

5.      ………………………………………………………………………………...

6.      ………………………………………………………………………………...

Declarația se face pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de legea penală pentru cei ce fac declarații mincinoase.

 

Data,

………………….

Semnătura,

………………………..

 B. -  TAXA ACOSTARE AMBARCATIUNI

 

        -Potrivit art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar prin regulamentul aprobat de autoritatile deliberative se vor stabili domeniile de activitate si conditiile in care se pot institui taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective.

 

1.

Acostare ambarcatiuni admise pana in 10 m, greutate pana in 1000 kg in miniportul turistic pentru locuitorii permanenti ai comunei Murighiol

52 lei/an pentru o singura barca in anul 2020,indexat cu rata inflatiei 4.6%

54 lei/an pentru o singura barca,in anul 2021, indexat cu rata inflatiei 3.8%

 

De taxa de acostare ambarcatiuni, vor  beneficia:

 -persoanele domiciliate in localitatea Murighiol, cu domiciliul stabil in localitate de cel putin 3 ani.

 -sa aibe impozitele si taxele achitate, inclusiv apa si taxa habitat

 -sa aibe autorizatie de functionare emisa de Primaria comunei Murighiol.

 -sa aibe ambarcatiunea inregistrata in evidentele fiscale ale primariei comunei Murighiol

       Detinerea, acostarea, stationarea, imobilizarea abuziva a ambarcatiunilor in zonele propietatea publica sau privata a UAT Murighiol, fara acordul acestuia se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Limita minima a amenzii contraventionale este de 105 lei in anul 2020, idexat cu rata inflatiei de 4.6% si pentru anul 2021, indexat cu rata inflatiei 3.8% va fi de 109 lei.

      Iar limita maxima in anul 2020, indexat cu rata inflatiei de 4.6% este de 523 lei si pentru anul 2021, indexat cu rata inflatiei de 3.8% va fi de 543 lei.

Contraventia se constata si se sanctioneaza conform OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

2..

Taxa de ocupare temporara a domeniului public al comunei, prin amplasarea de terase, instalatii mobile in scop comercial  si alte asemenea care sunt demontabile si pentru care nu se impune obtinerea de autorizatie de construire

1 leu/mp/an/teren ocupat, indexat cu rata inflatiei 4.6% pentru anul 2020

1 leu/mp/an/teren ocupat, indexat cu rata inflatiei 3.8% pentru anul 2021

 

ANEXA NR.7

LA HCL NR.92/09.10.2020

 

 

 

 

 

TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILA

 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Denumirea taxei

-        Lei –

Anul 2020 indexat cu rata inflatiei de 4.6%

-lei-

Anul 2021,indexat cu rata inflatiei 3.8%

 

 

 

 

 

 

543

 

 

 

1.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrative conform art.486 alin.(4) din Legea 227/2015

523

 

 

 

 

  ANEXA NR.8

LA HCL NR.92/09.10.2020

ART. 486 -  ALTE TAXE LOCALE

 

 

DENUMIREA TAXEI

NIVELURI INDEXATE CU RATA INFLATIEI 4.6%  PENTRU ANUL 2020

NIVELURI INDEXATE CU RATA INFLATIEI 3.8 %  PENTRU ANUL 2021

 

 

 

1.- Taxa eliberare Aviz de Oportunitate initiere Plan Urbanistic Zonal pentru PF-PJ

105 lei PF

209 lei PJ

 

109 lei PF

217 lei PJ

 

2. - Taxa fisa inmatriculare ANR

10 lei PF

16 lei PJ

10 lei PF

17 lei PJ

3. - Taxa pentru eliberarea atestat de producător

84 lei

87 lei

4. - Taxa viza anuala atestat de producator

126 lei

131 lei

5. - Eliberare adeverinta registrul agricol

10    lei

10    lei

6.- Taxa acte contract de arendare

26    lei

27    lei

7.- Taxa copie plan parcelar

10lei

10lei

8.-Taxa intocmit dosar cerere si oferta la Legea 17/2014

16 lei

17 lei

9.- Taxa carnet comercializare produse agricole

16 lei

17 lei

10.- Taxa eliberare documente arhiva conforme cu originalul (certificate) registru agricol

7 lei fila/act sau document

 

7 lei fila/act sau document

 


11. - Taxa pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule,tarabe si alte spatii din piata comunala

 

10 LEI/ZI

 

10 LEI/ZI

12. - Taxa xerox

1leu/pag.

1leu/pag.

13.- Taxa formular

3  lei

 

3  lei

 

14. - Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare,contracte de concesionare si alte tipuri de contracte

16 lei