• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Murighiol: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 39/03-03-2021 privind aprobarea modificării şi completării “Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a comunei Murighiol, pentru perioada 2018-2023” aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Murighiol nr. 49/16.05.2018 09-03-2021
HCL 38/03-03-2021 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor neeligibile ale proiectului „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE APĂ POTABILĂ ŞI EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MIRIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA” 09-03-2021 -
HCL 37/12-02-2021 privind aprobarea modificarii cuantumului chiriei cu rata inflaţiei pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopului nr. 3 şi 5, comuna Murighiol, judeţul Tulcea , pentru anul 2021 16-02-2021 -
HCL 36/12-02-2021 privind aprobarea modificarii Anexelor nr.1, nr.2 si nr.6 la Hotararea de Consiliul privind aprobarea Nomenclatorului stradal al UAT comuna Murighiol 16-02-2021 -
HCL 35/12-02-2021 privind darea in folosinta gratuita a PTA 152, catre S.C.E. DISTRIBUTIE DOBROGEA pentru intretinerea si extinderea retea electrica si acordarea unui drept de uz si servitute asupra terenului ocupat de acesta 16-02-2021 -
HCL 34/12-02-2021 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii a SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL 16-02-2021 -
HCL 33/12-02-2021 privind inrolarea Primăriei Murighiol în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar , prin platforma ‘’Ghiseul.ro’’ 16-02-2021 -
HCL 32/12-02-2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Murighiol, care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Murighiol, judetul Tulcea 16-02-2021 -
HCL 31/12-02-2021 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali , angajati in cadrul primariei comunei Murighiol, pentru activitatea desfasurata pe semestrul II, al anului 2020 16-02-2021 -
HCL 30/12-02-2021 privind aprobarea Listei finale /raportului numirii finale de către Comisia de selecţie a autorităţii publice tutelare aprobata prin HCL 65/30.06.2020 , si aprobarea incheierii contractelor de mandat ca membru al consiliului de administratie al SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL 16-02-2021 -
HCL 29/12-02-2021 privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru lucari de interes local , pentru repartizarea orelor de munca, persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021, in comuna Murighiol 16-02-2021 -
HCL 28/12-02-2021 aprobare Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Murighiol, judetul Tulcea, pentru anul 2021 16-02-2021 -
HCL 27/12-02-2021 privind prelungire contractului de comodat nr. 5690/27.10.2010 încheiat cu SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL 16-02-2021 -
HCL 26/12-02-2021 privind prelungire contractului de comodat nr. 5088/23.09.2010 încheiat cu SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL 16-02-2021 -
HCL 25/12-02-2021 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.32, C.F. 30333, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea doamnei GRIGORE ANAMARIA, conform H.C.L. nr.130/30.10.2018, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 16-02-2021 -
HCL 24/12-02-2021 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.38, C.F. 30339, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea doamnei PAVEL GABRIELA CRISTINA, conform H.C.L. nr.56/29.03.2019, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 16-02-2021 -
HCL 23/12-02-2021 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.47, C.F. 30348, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea domnului DANILOV CIPRIAN , conform H.C.L. nr.94/31.08.2018, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 16-02-2021 -
HCL 22/12-02-2021 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.57, C.F. 30398, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea doamnei BABENCU CRISTINA ,conform H.C.L. nr.92/31.08.2018, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 16-02-2021 -
HCL 21/12-02-2021 privind stabilirea perioadei in care se efectuează activitatea de inventariere, precum şi data până la care se face publicarea pe pagina de internet a UAT comuna Murighiol in conformitate cu prevederile art.3 din HG 392/2020 16-02-2021 -
HCL 20/12-02-2021 privind modificarea si completarea Inventarului public al comunei Murighiol 16-02-2021 -
HCL 19/12-02-2021 privind însuşirea Raportului nr.11499/28.12.2020 de Inventariere a bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Murighiol, la 31.12.2020 16-02-2021
HCL 18/12-02-2021 privind însuşirea Raportului nr.11498/28.12.2020 privind Inventarierea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Murighiol, actualizat la 31.12.2020 16-02-2021
HCL 17/12-02-2021 privind indreptare eroare materială strecurată in cuprinsul H.C.L .Murighiol nr.97/09.10.2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 1000 mp, situată in intravilanul, localitatea Murighiol Tarla 10, (conform Planului de amplasament Hs 339/1), CF 36099, teren ce apartine domneiului privat de interes local a comunei Murighiol 16-02-2021 -
HCL 16/12-02-2021 privind indreptare eroare materială strecurată in cuprinsul H.C.L .Murighiol nr.96/09.10.2020 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două imobile -terenuri situate in localitatea Murighiol, Tarla 22, parcela A-139, lot.10, carte funciara nr.36118, nr. crt. 443.1 din inventarul privat de inters local al comunei Murighiol , in suprafaţă de 1732 mp, si imobil teren în suprafață de 468 mp, situat in Tarla 22 parcela A-139, Lot nr.9, localitatea Murighiol, carte funciară nr.36114, inventariart la nr. crt. 443 din inventarul privat de interes local al comunei Murighiol, si a a 16-02-2021 -
HCL 15/12-02-2021 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol, pentru anul şcolar 2021-2022 16-02-2021
HCL 14/12-02-2021 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 26 ianuarie 2021 16-02-2021 -
HCL 13/12-02-2021 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 ianuarie 2021 16-02-2021 -
HCL 12/12-02-2021 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 decembrie 2020. 16-02-2021 -
HCL 11/12-02-2021 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 decembrie 2020. 16-02-2021 -
HCL 10/12-02-2021 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 12 noiembrie 2020. 16-02-2021 -
HCL 9/12-02-2021 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 06 noiembrie 2020 16-02-2021 -
HCL 8/12-02-2021 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 octombrie 2020. 16-02-2021 -
HCL 7/12-02-2021 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 09 octombrie 2020 16-02-2021 -
HCL 6/12-02-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru perioada februarie - aprilie 2021 16-02-2021 -
HCL 5/26-01-2021 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si descrierea sumara a obiectivului de investitii, ‘’EFICIENTIZARE ENERGETICA SI DOTARE SCOALA CLASELE I-IV, DUNAVATU DE JOS, COM MURIGHIOL, JUD TULCEA’’. 30-01-2021
HCL 4/26-01-2021 aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente, obiectivului de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA SI DOTARE SCOALA CLASELE I-IV, DUNAVATU DE JOS, COM MURIGHIOL, JUD TULCEA”, actualizată in conformitate cu ultima forma a bugetului 30-01-2021
HCL 3/14-01-2021 privind acordul Consiliului Local Murighiol, pentru schimbarea temporară a destinaţiei existente a spaţiului – imobil Centru de informare turistică Murighiol din localitatea Murighiol, în centru de vaccinare împotriva COVID-19, ce aparţine domeniului public al comunei Murighiol, Carte Funciară nr.30306, în suprafaţa de 129,72 mp, situat în localitatea Murighiol, strada Portului, nr.84, comuna Murighiol, judeţul Tulcea 22-01-2021
HCL 2/14-01-2021 privind modificarea HCL nr.92 /09.10.2020 pentru aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 la nivelu UAT-Comuna Murighiol 22-01-2021
HCL 1/14-01-2021 privind aprobarea implementarii Proiectului „Achizitii de materiale sanitare in unitatile de învățământ din Comuna Murighiol, Jud. Tulcea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” si aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului 22-01-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină