• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Murighiol: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 86/29-09-2022 privind aprobarea Planului de acţiuni pe timpul iernii 2022-2023, pe reţeaua de drumuri comunale din comuna Murighiol, judeţul Tulcea 08-10-2022    - -
HCL 85/29-09-2022 privind aprobarea modificării și completării H.C.L.nr. 33 din 13.05.2022, anularea Anexei nr.3, actualizarea cheltuielilor conform Ghidului Solicitantului, solicitarea la finanţare a unei staţii de reîncărcare vehicule electrice şi asigurarea spaților adecvate pentru amplasarea acesteia şi finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru asigurarea implementării proiectul intitulat „Achiziționare microbuz verde și stație de încărcare aferentă în vederea dezvoltării mobilității durabile din cadrul UAT Comuna Murighiol, Județul Tulcea” 08-10-2022    - -
HCL 84/29-09-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, al comunei Murighiol, pe trimestrul III, an 2022 08-10-2022    - -
HCL 83/29-09-2022 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.09.2022 08-10-2022    - -
HCL 82/16-09-2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, actualizării Devizului General, pentru obiectivul de investitii ’’DEZVOLTAREA CAPTĂRII DE APĂ DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, IN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR MURIGHIOL, DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂĂŢU DE JOS, JUDEȚUL TULCEA” 25-09-2022    - -
HCL 81/16-09-2022 privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţă (conform Anexei nr.6 la Regulament), aprobarea Listei solicitanţilor care nu au acces la locuinţă ANL (conform Anexei nr.8 la Regulament) , a Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L (conform Anexei nr.9 la Regulament), a Listei privind repartizarea locuinţelor A.N.L. (Anexei nr.10 la Regulament), pentru locuinţele destinate închirierii tinerilor din localitatea Murighiol, com.Murighiol, jud.Tulcea 25-09-2022    - -
HCL 80/16-09-2022 privind 5.aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, aflate pe raza teritorială a comunei Murighiol, şi în administrarea UAT Murighiol 25-09-2022    - -
HCL 79/16-09-2022 privind aprobarea rectificării Listei de investiții a bugetului local al comunei Murighiol, pe trimestrul III, an 2022 25-09-2022    - -
HCL 78/16-09-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, al comunei Murighiol, pe trimestrul III, an 2022 25-09-2022    - -
HCL 77/31-03-2022 privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 31.08.2022 09-04-2022    - -
HCL 76/29-06-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada iunie, iulie si august 2022. 08-07-2022    - -
HCL 75/31-08-2022 privind aprobarea modificării art.1 lit. A pct.6, pct.7, pct.8 şi pct.11 din H.C.L. nr.24/31.03.2022, şi îndreptarea unor erorii materiale strecurate în cuprinsul acesteia 09-09-2022    -
HCL 74/31-08-2022 privind însuşirea documentaţiei cadastrale în vederea înscrierii unor imobile terenuri în cartea funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT -comuna Murighiol. 09-09-2022    - -
HCL 73/31-08-2022 privind privind aprobarea dezmembrării a două imobile, terenuri din intravilanul localităţii Murighiol, din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol 09-09-2022    - -
HCL 72/31-03-2022 privind aprobarea Situaţiei terenurilor disponibile din domeniul privat al comunei Murighiol, ce se vor atribui tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 09-04-2022    - -
HCL 71/31-08-2022 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, aflate pe raza teritorială a comunei Murighiol, şi în administrarea UAT Murighiol 09-09-2022    - -
HCL 70/31-08-2022 privind modificarea art. 2, art.7 şi art.8 şi altele din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Murighiol, şi a art. aprobat prin HCL nr.96/31.08.2017 09-09-2022    - -
HCL 69/31-08-2022 privind aprobare proces-verbal al sedintei extraordinare din data de 18.08.2022 09-09-2022    - -
HCL 68/31-08-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 20.07.2022 09-09-2022    - -
HCL 67/31-08-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei orinare din data de 29.06.2022 09-09-2022    - -
HCL 66/18-08-2022 privind emiterea acordului Consiliului Local al com.Murighiol, pentru prticiparea com. Murighiol la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea investitiei,, Extindere, modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat stradal din com. Murighiol, jud. Tulcea, si aprobarea devizului general. 22-08-2022    - -
HCL 65/18-08-2022 privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata obligatiilor restante datorate bugetului local al com. Murighiol 22-08-2022    - -
HCL 64/20-07-2022 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in UAT com . Murighiol. 24-07-2022    - -
HCL 63/20-07-2022 privind aprobarea caracteristicilor tehnico-economice si a Bugetului indicativ si implementarea proiectului,, FESTIVALUL SCRUMBIEI DUNARII,, 24-07-2022    - -
HCL 62/29-06-2022 privind aprobarea Regulamentului de buna gospodarire a comunei Murighiol, judetul Tulcea. 08-07-2022    - -
HCL 61/29-06-2022 privind aprobarea caracteristicilor tehnico-econimice, a bugetului indicativ si implementarea proiectului ,,ACHIZITIE AUTOSPECIALE PANTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ECOLOGIZARE ZONE IZOLATE DIN ARIA ARBDD - UZLINA SI PERISOR, COM.MURIGHIOL,, 08-07-2022    - -
HCL 60/29-06-2022 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil teren intravilan situat in T52, A377 in suprafata de 50 mp avand numar cadastral 35135 din domeniul privat de interes al comunei Murighiollocal 08-07-2022    - -
HCL 59/29-06-2022 privind completarea art.2 din HCL nr.22/31.03.2022 privind revocarea unor acte administrative emise de Consiliul Local al com. Murighiol 08-07-2022    - -
HCL 58/29-06-2022 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor derulate prin AFIR Sub-masura 7.2.- ITI, in valoare de 450.00 lei, si plata comisionului de garantare in suma de 2700 lei, din bugetul local, reprezentand 0.05% din valoarea avansului solicitat pentru prioada de 12 luni, pentru proiectul,,INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA LOCALITATEA MURIGHIOL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEAfinantat prin Sub-masura 7.2.-ITI, UAT Murighiol. 08-07-2022    - -
HCL 57/29-06-2022 privind atribuirea in proprietate a unui imobil teren in suprafata de 439 mp, situat in intravilan T27, N798/1, lot 2, C.F.36121, in localitatea Dunavatu de jos, comuna Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com. Murighiol, domnului CARP LEONID- VALENTIN cetatean de onoare al com. Murighiol. 08-07-2022    - -
HCL 56/29-06-2022 privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, al comunei Murighiol, pe trimestrul II, an 2022 08-07-2022    - -
HCL 55/29-06-2022 privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului local al comunei Murighiol, pe trimestrul II, an 2022.2, 08-07-2022    - -
HCL 54/29-06-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea comunei Murighiol, pe trimestrul II, pe anul 2022. 08-07-2022    - -
HCL 53/29-06-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, al comunei Murighiol,pe trimestrul ll, an 2022. 08-07-2022    - -
HCL 52/29-06-2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil teren in suprafata de 1000 mp, situat in intravilan, T5,A145, in localitatea Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com. Murighiol, numitului DRAGAN IOAN- DENYZ-DANIEL, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003. 08-07-2022    - -
HCL 51/29-06-2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil teren in suprafata de 825mp, situat in intravilan, T67, Cc1671, C.F.36488, in localittea Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al comunei Murighiol, numitei SIMINISCHI VIOLETA-DUMITRITA, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. 08-07-2022    - -
HCL 50/29-06-2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil teren in suprafata de 825mp, situat in intravilan, T67, Cc 1671, C.F.36484, in localitatea Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com. Murighiol, numitului ILIE ROBERT- ANDREI, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. 08-07-2022    - -
HCL 49/29-06-2022 privind aprobarea revocarii pozitiei nr.8 din art.1 la HCL nr.99/06.08.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita, a unor loturi de teren situate in intravilanul localitatilor Murighiol si Plopul, terenuri ce fac patrte din domeniul privat al com. Murighiol, tinerilor cu domiciliul in UAT - com. Murighiol, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. 08-07-2022    - -
HCL 48/29-06-2022 privind aprobarea revocarii pozitiei nr.1 din art.1 la HCL nr.99/06.08.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita, a unor loturi de teren situate in intravilanul localitatilor Murighiol si Plopul, terenuri ce fac parte din domeniul privat al com. Murighiol, tinerilor cu domiciliul in UAT - com. Murighiol, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. 08-07-2022    - -
HCL 47/29-06-2022 privind revocarea HCL nr. 16 din data de 31.03.2022 si a HCL nr. 157 din 22.12.2021, privind aprobarea includerii in domeniul public al comunei Murighiol, a unui imobil avand destinatia de drum de acces si de exploatatie agricola (De555) in suprafata totala de 4662mp, situat in extravilan, parcela 555, com. Murighiol. 08-07-2022    - -
HCL 46/29-06-2022 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al com. Murighiol. 08-07-2022    - -
HCL 45/29-06-2022 privind insusirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a cainilor fara stapan prin intermediul Asociatiei,, I m a single dog,, conform Hotararii Filialei Judetene Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania nr. 6 din data de 03.05.2022. 08-07-2022    - -
HCL 44/29-06-2022 privind aprobarea bilantului contabil, al contului de profit si pierderi la 31.12.2021, cu anexe si bugetul de venituri si cheltuieli realizat in anul 2021, si estimari pentru anii 2022 si 2023, al SC Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL 08-07-2022    - -
HCL 43/29-06-2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii si al numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului com.Murighiol. 08-07-2022    - -
HCL 42/29-06-2022 privind aprobare Planului anual de actiuni pentru lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022, in com. Murighiol. 08-07-2022    - -
HCL 41/29-06-2022 privind aprobarea preluarii cu titlu gratuit a unei autospeciale marca Nissan Terrano si a unui autovehicul marca Mercedes Sprinter, utilaje ce vor fi utilizate in activitatile curente ce se desfasoara in cadrul UAT -com. Murighiol 08-07-2022    - -
HCL 40/29-06-2022 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 20.05.2022 08-07-2022    - -
HCL 39/29-06-2022 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din datade 13.05.2022 08-07-2022    - -
HCL 38/29-06-2022 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din data de 13.04.2022 08-07-2022    - -
HCL 37/29-06-2022 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2022 08-07-2022    - -
HCL 36/29-06-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada iunie, iulie si august 2022 08-07-2022    - -
HCL 35/20-05-2022 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.33 /13.05.2022, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, cu referire la proiectul intitulat,,Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vererea dezvoltarii mobilitatii durabile din cadrul UAT comuna Murighiol. 29-05-2022    -
HCL 34/13-05-2022 privind aprobarea modificarii si completarii - Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a com. Murighiol, pentru parioada 2018-2023 aprobata prin HCL nr. 49/16.05.2018, nr.60/19.06.2018, nr.7/08.02.2019 si nr.39/03.03.2021. 22-05-2022    - -
HCL 33/13-05-2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, cu referire la proiectul intitulat - Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vederea dezvoltarii mobolitatii durabile din cadrul UAT COMUNA MURIGHIOL. 22-05-2022 Modificată de hotărârea Nr. 85/2022
-
HCL 32/13-05-2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al com. Murighiol, a unui imobil cu numar cadastral 34080,( imobil cu propunerea - strada Parcului) situat in intravilan sat Sarinasuf, com. Murighiol, in domeniul public a UAT Murighiol. 22-05-2022    - -
HCL 31/13-05-2022 privind aprobarea ajustarii pretului de prestari servicii, aserviciului de vidanjare si evacuarea apelor uzate provenite din fose/bazine etase vidanjabile,si a altor servicii prestate de SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL. 22-05-2022    - -
HCL 30/13-05-2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.627/11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitie - Modernizare strazi localitatea Murighiol, jud. Tulcea, derulat prin Afir Submasura 7.2-ITI, in valoare de 2245397 lei 22-05-2022    - -
HCL 29/13-05-2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.628/11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitii - EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM APA POTABILA SI EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA, derulat prin AFIR Submasura 7.2- ITI, in valoare de 3307535 lei 22-05-2022    - -
HCL 28/13-04-2022 privind aprobarea listei de investitii a bugetului local al com. Murighiol, pe anul 2022 si a listei de investitii a bugetului de venituri proprii, E-Scoala Gimnaziala Murighiol, si utilizarea excedentului din anul 2021, in anul 2022. 22-04-2022    - -
HCL 27/13-04-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, al com. Murighiol, si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2022, si astimeri pe anii 2023-2025. 22-04-2022    - -
HCL 26/31-03-2022 privind modificarea si completarea Cap.VII,art.14 si art.15 din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al com. Murighiol, jud. Tulcea nr.7168/01.09.2017 incheiat intre Com. Murighiol prin primar,si Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL. 09-04-2022    - -
HCL 25/31-03-2022 privind trecerea din domeniul privat al com. Murighiol, in domeniul public, a unor imobile- terenuri, respectiv teren in suprafata de 22349 mp, trup al intravilanului situat in extravilan, T99, Cc767 in suprafata de 10398 mp, A768 cu suprafata de 11951 mp,teren extravilan in suprafata de 10000 mp, situat in T49, Nb328 si etrav. in supraf. de 50000 mp, situat in T49, Nb328, in vederea implementarii unor proiecte, prin Planul National de Rezilienta si Redresare. 09-04-2022    - -
HCL 24/31-03-2022 privind insusurea documentatiei tehnice cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate publica asupra unor imobile in favoarea comunei Murighiol. 09-04-2022 Modificată de hotărârea Nr. 75/2022
-
HCL 23/31-03-2022 privind dezlipirea unor imobile din extravilan din inventarul domeniului privat de interes local al com. Murighiol, in vederea accesarii unor proiecte prin Planul National de Redresare si Rezilienta. 09-04-2022    - -
HCL 22/31-03-2022 privind revocarea unor acte administrative emise de Consiliul Local al comunei Murighiol. 09-04-2022    - -
HCL 21/31-03-2022 privind aprobarea actualizarii Devizului General si a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii - Achizitii de materiale sanitare in unitatile de invatamant din com. Murighiol. 09-04-2022    - -
HCL 20/31-03-2022 privind aprobarea incheierii contractului de inchiriere cu atribuire directa, intre Consiliul Local al comunei Murighiol, si SC. Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL, privind inchirierii unui mijloc transport pentru colectarea si transportul deseurilor menajere. 09-04-2022    - -
HCL 19/31-03-2022 privind aprobarea Cererii de Finantare si actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii - INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE COM. MURIGHIOL.LE 09-04-2022    - -
HCL 18/31-03-2022 privind modificarea si completarea Anexei nr.6 la HCL nr.155/22.12.2021 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local al comunei Murighiol, pentru anul 2022. 09-04-2022    - -
HCL 17/31-03-2022 privind actualizarea Anexei nr.3 - Stat de functii la HCL nr.22/2016, al Serviciului Public APA - CANAL MURIGHIOL SRL 09-04-2022    - -
HCL 16/31-03-2022 privind revocarea art.3 din hcl nr/16 din 31.03.2022, privind aprobarea includerii in domeniul public al com. Murighiol, a unui imobil avand destinatia de drum de acces , in suprafata de 4662mp. 09-04-2022    - -
HCL 15/31-03-2022 privind emiterea acordului Consiliul Local pentru lucrari pe domeniul public in zona drumului stradal, str.Lebedelor, nr.1, sat Dunavatu de jos, racordare la reteaua electrica - Pensiune Agroturistica P 1 solicitate de SC Rodamia 09-04-2022    - -
HCL 14/31-03-2022 privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al comunei. 09-04-2022    - -
HCL 13/31-03-2022 privind aprobarea PUZ Construire Pensiune, sat Dunavatu de jos, beneficiar Turlica Gheorghe, pentru amplas. situat in extravilan T74, A565/5. 09-04-2022    - -
HCL 12/31-03-2022 privind aprobarea PUZ construire Agropensiune P 1 si imprejmuire, sat Uzlina, beneficiar Apostolenu Greta si Negoita Holdon Daniela. 09-04-2022    - -
HCL 11/31-03-2022 aprobare proces-verbal al sedintei extraordinare din data de 11.02.2022 09-04-2022    - -
HCL 10/31-03-2022 aprobare proces-verbal al sedintei ordinare din data de 22.12.2022 09-04-2022    - -
HCL 9/11-02-2022 privind aprobarea actualizării Cererii de Finantare şi a Devizului General general al obiectivului de investitii ,,ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE PLOPUL, SARINASUF ȘI COLINA, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA” 20-02-2022    - -
HCL 8/11-02-2022 privind aprobarea valorii actelor aditionale nr. 1/30.09.2021 si nr. 2/21.01.2022 la contractul de proiectare si executie lucrari, nr. 5114/24.05.2021, incheiat intre Comuna Murighiol şi SC COMPLEX DELTA SRL, pentru obiectivul de investitii “CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL” 20-02-2022    - -
HCL 7/11-02-2022 privind aprobarea actualizării chiriei anuale cu rata inflaţiei, cu veniturile medii nete pe membru de familie si cu valoarea de inlocuire pe metru patrat realizata in conditiile prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 din 07.12.2000, si a H.G nr. 1043/01.11.2021, pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopului nr. 20-02-2022    - -
HCL 6/11-02-2022 privind aprobarea actualizarea Cererii de Finanţare a Devizului General al obiectivului de investiţii “ASFALTARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL” 20-02-2022    - -
HCL 5/11-02-2022 privind aprobarea actualizarii Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investiţii “ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA” 20-02-2022    - -
HCL 4/11-02-2022 privind aprobarea actualizării Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii’’DEZVOLTAREA CAPTĂRII DE APĂ DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, ÎN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTARII CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR MURIGHIOL, DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, JUDEȚUL TULCEA” 20-02-2022    - -
HCL 3/11-02-2022 privind aprobarea actualizarii Cererii de Finantare şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii “ASFALTARE STRĂZI IN SATELE DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA 20-02-2022    - -
HCL 2/11-02-2022 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol pentru anul şcolar 2022-2023 20-02-2022    - -
HCL 1/11-02-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a locţiitorului pe perioada februarie, martie si aprilie 2022 20-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină