• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Murighiol: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 49/24-05-2024 privind aprobare documentatiei tehnico-economice si a indicatirilor tehnico-economici pentru proiectul,,Infiintare retea de canalizare in satele Plopul,Sarinasuf si Colina, comuna Murighiol,judetul Tulcea 02-06-2024    - -
HCL 48/24-05-2024 privind aprobarea asigurarii cheltuielilor obiectivului de investitii,,Infiintare si dotare gradinita localitatea Murighiol, comuna Murighiol,judetul Tulcea 02-06-2024    - -
HCL 47/24-05-2024 privind aprobarea rectificarii pe trimestrul II, an 2024 a Bugetului de venituri si cheltuieli 02-06-2024    - -
HCL 46/24-05-2024 privind aprobarea rectificarii listei de investitii a Bugetului Local al comunei Murighiol pe trimestrul II, an 2024 02-06-2024    - -
HCL 45/24-05-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 13.05.2024 02-06-2024    -
HCL 44/24-05-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 26.04.2024 02-06-2024    -
HCL 43/24-05-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 15.04.2024 02-06-2024    -
HCL 42/13-05-2024 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al com.Murighiol si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare trimetul I, an 2024. 22-05-2024    - -
HCL 41/13-05-2024 privind aprobarea rectificarii pe trimestrul II, an 2024 a bugetului de venituri si cheltuieli 22-05-2024    - -
HCL 40/13-05-2024 privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a Bugetului Local al com.Murighiol, pe trimestrul II an 2024 22-05-2024    - -
HCL 39/26-04-2024 de modificare a hcl nr.6/31.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,Dezvoltarea captarii de apa de la Sarinasuf, comuna Murighiol in vederea extinderii alimentarii cu apa potabila a localitatilor Murighiol, Dunavatu de sus si Dunavatu de jos, judetul Tulcea. 05-05-2024    - -
HCL 38/15-04-2024 privind sustinerea financiara a activitatii Asociatiei Club Sportiv,,VIITORUL MURIGHIOL,in anul 2024 24-04-2024    -
HCL 37/15-04-2024 privind aprobarea bilantului contabil,al contului de profit si pierderi la 31.12.2023 cu anexe si bugetul de venituri si cheltuieli realizat in anul 2023 si estimari pentru anii 2024 si 2025, al SC UTILITATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL 24-04-2024    - -
HCL 36/15-04-2024 de revocare a hcl nr.27/29.02.2024, privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta,Listei de prioritate pentru acordarea locuintei ANL,Listei privind repartizarea locuintelor ANL 24-04-2024    - -
HCL 35/15-04-2024 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Murighiol 24-04-2024    -
HCL 34/15-04-2024 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa sau licitatie, a unor trupuri de pasune(pajisti permanente), proprietate privata a comunei Murighiol 24-04-2024    - -
HCL 33/15-04-2024 de modificare a hcl nr.33/13.05.2022, privind aprobarea documentatiei tehnico-aconomice si a indicatorilor tehnico-economici, cu referire la proiectul intitulat,,Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vererea dezvoltarii mobilitatii durabile din cadrul UAT comuna Murighiol 24-04-2024    - -
HCL 32/15-04-2024 privind aprobarea procesului-verbl al sedintei extraordinare de indata, din data de 22.03.2024 24-04-2024    -
HCL 31/15-04-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 29.02.2024 24-04-2024    -
HCL 30/22-03-2024 privind actualizarea Cererii de finantare,a indicatorilo tehnico-economici si a Devizului General,aferent obiectivului de investitii,,Construire locuinte sociale si de necesitate CorpC1,CorpC2,CorpC3 si CorpC4 centrala termica in comuna Murighiol,judetul Tulcea. 31-03-2024    - -
HCL 29/29-02-2024 privind modificarea si completarea hcl nr.60/30.06.2023 pentru implementarea proiectului,, Promovarea prin cultura a zonei turistice Murighiol" 09-03-2024    - -
HCL 28/29-02-2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com.Murighiol pe o perioada de 3 luni. 09-03-2024    - -
HCL 27/29-02-2024 privind aprobare List solicitantilor care au acces la locuinta,lista de prioritate pentru acordarea locuintei si lista privind repartizarea locuintelor ANL,locuinte destinate inchirierii tinerilor din loc.Murighiol. 09-03-2024    - -
HCL 26/29-02-2024 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de informare Turistica al com.Murighiol si Proximitati dezvoltare si marcheting turistic aprobat prin hcl nr. 26///28.03.2017 09-03-2024    - -
HCL 25/29-02-2024 privind revocarea hcl nr.121/28.11.2023 privind actualizarea unei suprafete de teren,a unui drum,care apartine domeniului public,situat in extravilanul com.Murighiol,in vederea inscrierii acestuia la C.F. 09-03-2024    - -
HCL 24/29-02-2024 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa sau licitatie a unor trupuri de pasune,proprietate privata a comunei Murighiol,jud.Tulcea 09-03-2024    - -
HCL 23/29-02-2024 privind modificarea pretului si a tarifului pentru serviciile de alimentar cu apa si de canalizare,Serviciul Public Apa -Canal Murighiol 09-03-2024    - -
HCL 22/29-02-2024 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului pentru prestarea serviciului de vidanjare de carte Serviciul Public Apa-Canal Murighiol,aprobat prin hcl. nr.54/16.05.2018 09-03-2024    - -
HCL 21/29-02-2024 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al com.Murighiol si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare trimestrul IV an 2023 09-03-2024    - -
HCL 20/29-02-2024 privind apobarea Bugetului-Fonduri externe nerambursabile-sursa D pe anul 2024 cu estimarile pe anii 2025-2027 si utilizarea excedentului inregistrat la finele anului 2023 conform anexei nr.1. 09-03-2024    - -
HCL 19/29-02-2024 privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne al com.Murighiol pe anul 2024,conform anexei 1. 09-03-2024    - -
HCL 18/29-02-2024 privind aprobarea Listei de investitii a Bugetului local al com.Murighiol,pe anul 2024; 09-03-2024    - -
HCL 17/29-02-2024 privind aprobarea Bugetului de venituri al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024 si estimari pentru anii 2025-2027 utilizare excedent inregistrat la finele anului 2022,respectiv sursa E,F-Scoala Generala Murighiol si a Serviciului Apa Canal Murighiol pe sectiunea de functionare conform anexei 1si 2 09-03-2024    - -
HCL 16/29-02-2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli Sursa A pe anul 2024 estimari pe anul 2025-2027 si utilizare excedent inregistrat la finele anului 2023 conform anexelor 1,2,3; 09-03-2024    - -
HCL 15/29-02-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 31.01.2024 09-03-2024    -
HCL 14/31-01-2024 privind aprobarea si utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2023,ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local 09-02-2024    - -
HCL 13/31-01-2024 privind aprobarea Raportului activitatii asistentilor personali,apesoanelor cu handicap grav din comuna Murighiol, pe semestrul II,an 2023 09-02-2024    - -
HCL 12/31-01-2024 privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul com.Murighiol,jud.Tulcea,pentru anul 2024-2025 09-02-2024    - -
HCL 11/31-01-2024 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului com.Murighiol 09-02-2024    - -
HCL 10/31-01-2024 privind aprobarea predarii prin protocolul de predare-primire intre Comuna Murighiol si Serviciul Publi Apa Canal Murighiol, amijloacelor fixe rezultate in urma derularii proiectelor,,Extinderii si modernizarii sistemului de apa potabila in com.Murighiol", ,,Extinderii retelei de canalizare in com.Murighiol" si a Statiei de epurare retehnologizate prin Proiectul,,Achizitionarea de echipamente si tehnologii menite sa previna si sa reduca impactul negativ asupra mediului pentru statia de epurare ape uzate din localitatea Murighiol" 09-02-2024    - -
HCL 9/31-01-2024 privind aprobarea atribuirii in gestiune delegata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale, provenite de pe raza UAT Murighiol 09-02-2024    - -
HCL 8/31-01-2024 privind aprobarea atribuirii in gestiunea degata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de sortare a deseurilor, provenite de pe raza UAT Murighiol 09-02-2024    - -
HCL 7/31-01-2024 privind aprobarea atribuirii in gestiunea delegata fara punere la dispozitie a infrastructurii pentru activitatea de eliminare, prin dpozitare, a deseurilor, prevenite de pe raza UAT Murighiol 09-02-2024    - -
HCL 6/31-01-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,Dezvoltarea captarii de apa de la sarinasuf,com.Murighiol in vederea exinderii alimentarii cu apa potabila a localitatilor Murighiol,Dunavatu de sus si Dunavatu de jos,jud.Tulcea"dupa incheierea contractului de achizitie publica proiectare si executie lucrari 09-02-2024    - -
HCL 5/31-01-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat al obiectivului de investitii,,Infiintare sistem de canalizare in satele Dunavatu de sus si Dunavatu de jos,com.Murighiol,jud.Tulcea"dupa incheierea contractului de achizitie publica proiectare i executie lucrari. 09-02-2024    - -
HCL 4/31-01-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 10.01.2024 09-02-2024    -
HCL 3/31-01-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 27.12.2023 09-02-2024    -
HCL 2/31-01-2024 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 19.12.2023 09-02-2024    -
HCL 1/10-01-2024 privind aprobarea actualizarii hcl nr.125/12.12.2023, pentru proiectul,,Infiintare retea de canalizare in satele Plopul,Sarinasuf si Colina,com.Murighiol,jud.Tulcea. 19-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină