• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Murighiol: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 35/20-05-2022 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.33 /13.05.2022, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, cu referire la proiectul intitulat,,Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vererea dezvoltarii mobilitatii durabile din cadrul UAT comuna Murighiol. 29-05-2022    -
HCL 34/13-05-2022 privind aprobarea modificarii si completarii - Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a com. Murighiol, pentru parioada 2018-2023 aprobata prin HCL nr. 49/16.05.2018, nr.60/19.06.2018, nr.7/08.02.2019 si nr.39/03.03.2021. 22-05-2022    - -
HCL 33/13-05-2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, cu referire la proiectul intitulat - Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vederea dezvoltarii mobolitatii durabile din cadrul UAT COMUNA MURIGHIOL. 22-05-2022    - -
HCL 32/13-05-2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al com. Murighiol, a unui imobil cu numar cadastral 34080,( imobil cu propunerea - strada Parcului) situat in intravilan sat Sarinasuf, com. Murighiol, in domeniul public a UAT Murighiol. 22-05-2022    - -
HCL 31/13-05-2022 privind aprobarea ajustarii pretului de prestari servicii, aserviciului de vidanjare si evacuarea apelor uzate provenite din fose/bazine etase vidanjabile,si a altor servicii prestate de SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL MURIGHIOL. 22-05-2022    - -
HCL 30/13-05-2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.627/11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitie - Modernizare strazi localitatea Murighiol, jud. Tulcea, derulat prin Afir Submasura 7.2-ITI, in valoare de 2245397 lei 22-05-2022    - -
HCL 29/13-05-2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.628/11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitii - EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM APA POTABILA SI EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA, derulat prin AFIR Submasura 7.2- ITI, in valoare de 3307535 lei 22-05-2022    - -
HCL 28/13-04-2022 privind aprobarea listei de investitii a bugetului local al com. Murighiol, pe anul 2022 si a listei de investitii a bugetului de venituri proprii, E-Scoala Gimnaziala Murighiol, si utilizarea excedentului din anul 2021, in anul 2022. 22-04-2022    - -
HCL 27/13-04-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, al com. Murighiol, si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2022, si astimeri pe anii 2023-2025. 22-04-2022    - -
HCL 26/31-03-2022 privind modificarea si completarea Cap.VII,art.14 si art.15 din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al com. Murighiol, jud. Tulcea nr.7168/01.09.2017 incheiat intre Com. Murighiol prin primar,si Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL. 09-04-2022    - -
HCL 25/31-03-2022 privind trecerea din domeniul privat al com. Murighiol, in domeniul public, a unor imobile- terenuri, respectiv teren in suprafata de 22349 mp, trup al intravilanului situat in extravilan, T99, Cc767 in suprafata de 10398 mp, A768 cu suprafata de 11951 mp,teren extravilan in suprafata de 10000 mp, situat in T49, Nb328 si etrav. in supraf. de 50000 mp, situat in T49, Nb328, in vederea implementarii unor proiecte, prin Planul National de Rezilienta si Redresare. 09-04-2022    - -
HCL 24/31-03-2022 privind insusurea documentatiei tehnice cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate publica asupra unor imobile in favoarea comunei Murighiol. 09-04-2022    - -
HCL 23/31-03-2022 privind dezlipirea unor imobile din extravilan din inventarul domeniului privat de interes local al com. Murighiol, in vederea accesarii unor proiecte prin Planul National de Redresare si Rezilienta. 09-04-2022    - -
HCL 22/31-03-2022 privind revocarea unor acte administrative emise de Consiliul Local al comunei Murighiol. 09-04-2022    - -
HCL 21/31-03-2022 privind aprobarea actualizarii Devizului General si a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii - Achizitii de materiale sanitare in unitatile de invatamant din com. Murighiol. 09-04-2022    - -
HCL 20/31-03-2022 privind aprobarea incheierii contractului de inchiriere cu atribuire directa, intre Consiliul Local al comunei Murighiol, si SC. Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL, privind inchirierii unui mijloc transport pentru colectarea si transportul deseurilor menajere. 09-04-2022    - -
HCL 19/31-03-2022 privind aprobarea Cererii de Finantare si actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii - INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE COM. MURIGHIOL.LE 09-04-2022    - -
HCL 18/31-03-2022 privind modificarea si completarea Anexei nr.6 la HCL nr.155/22.12.2021 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local al comunei Murighiol, pentru anul 2022. 09-04-2022    - -
HCL 17/31-03-2022 privind actualizarea Anexei nr.3 - Stat de functii la HCL nr.22/2016, al Serviciului Public APA - CANAL MURIGHIOL SRL 09-04-2022    - -
HCL 16/31-03-2022 privind revocarea art.3 din hcl nr/16 din 31.03.2022, privind aprobarea includerii in domeniul public al com. Murighiol, a unui imobil avand destinatia de drum de acces , in suprafata de 4662mp. 09-04-2022    - -
HCL 15/31-03-2022 privind emiterea acordului Consiliul Local pentru lucrari pe domeniul public in zona drumului stradal, str.Lebedelor, nr.1, sat Dunavatu de jos, racordare la reteaua electrica - Pensiune Agroturistica P 1 solicitate de SC Rodamia 09-04-2022    - -
HCL 14/31-03-2022 privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al comunei. 09-04-2022    - -
HCL 13/31-03-2022 privind aprobarea PUZ Construire Pensiune, sat Dunavatu de jos, beneficiar Turlica Gheorghe, pentru amplas. situat in extravilan T74, A565/5. 09-04-2022    - -
HCL 12/31-03-2022 privind aprobarea PUZ construire Agropensiune P 1 si imprejmuire, sat Uzlina, beneficiar Apostolenu Greta si Negoita Holdon Daniela. 09-04-2022    - -
HCL 11/31-03-2022 aprobare proces-verbal al sedintei extraordinare din data de 11.02.2022 09-04-2022    - -
HCL 10/31-03-2022 aprobare proces-verbal al sedintei ordinare din data de 22.12.2022 09-04-2022    - -
HCL 9/11-02-2022 privind aprobarea actualizării Cererii de Finantare şi a Devizului General general al obiectivului de investitii ,,ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE PLOPUL, SARINASUF ȘI COLINA, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA” 20-02-2022    - -
HCL 8/11-02-2022 privind aprobarea valorii actelor aditionale nr. 1/30.09.2021 si nr. 2/21.01.2022 la contractul de proiectare si executie lucrari, nr. 5114/24.05.2021, incheiat intre Comuna Murighiol şi SC COMPLEX DELTA SRL, pentru obiectivul de investitii “CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL” 20-02-2022    - -
HCL 7/11-02-2022 privind aprobarea actualizării chiriei anuale cu rata inflaţiei, cu veniturile medii nete pe membru de familie si cu valoarea de inlocuire pe metru patrat realizata in conditiile prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 din 07.12.2000, si a H.G nr. 1043/01.11.2021, pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopului nr. 20-02-2022    - -
HCL 6/11-02-2022 privind aprobarea actualizarea Cererii de Finanţare a Devizului General al obiectivului de investiţii “ASFALTARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL” 20-02-2022    - -
HCL 5/11-02-2022 privind aprobarea actualizarii Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investiţii “ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA” 20-02-2022    - -
HCL 4/11-02-2022 privind aprobarea actualizării Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii’’DEZVOLTAREA CAPTĂRII DE APĂ DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, ÎN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTARII CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR MURIGHIOL, DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, JUDEȚUL TULCEA” 20-02-2022    - -
HCL 3/11-02-2022 privind aprobarea actualizarii Cererii de Finantare şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii “ASFALTARE STRĂZI IN SATELE DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA 20-02-2022    - -
HCL 2/11-02-2022 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol pentru anul şcolar 2022-2023 20-02-2022    - -
HCL 1/11-02-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a locţiitorului pe perioada februarie, martie si aprilie 2022 20-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local