• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Murighiol

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
52 26-04-2021 IVANOV FILIP, Primar; modificarea si completarea HCL 43 din 31.03.2021 de inchiriere a pasunii prin atribuire directa - -   - -
51 21-04-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a COMUNEI MURIGHIOL - -   - -
50 21-04-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Listei de investitii a bugetului local al comunei Murighiol, pe anul 2021 da 2021-04-21  
49 21-04-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, a com. Murighiol, estimari pentru perioada 2022-2024, utilizarea excedentului pe anul 2020, aprobarea bugetului de venituri al lnstitutlllor publice sl actlvltttlor flnantate integral sau partial de venituri proprii pe anul 2021 sl estimari pe anii 2022-2024 da 2021-04-21  
48 19-04-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind împuternicirea domnului Ivanov Filip, în calitate de primar al comunei Murighiol, în vederea semnării declaraţiei în formă autentică, pentru emiterea avizului de amplasament eliberat de S.G.A Tulcea, la obiectivul de investiţii ” Adăpost pescăresc în comuna Murighiol” POPAM 2014-2020 - -   - -
47 31-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind infiintarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan - -   - -
46 24-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 03 martie 2021 - -   - -
45 24-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 12 februarie 2021 - -   - -
44 24-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; cu privire la aprobarea solicitarii prelungirii scrisori de garantie 628/11.10.2018, cu 12 luni, din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA pentru proiectul: „ EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM APA POTABILA SI EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA” finantat din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020, SUBMĂSURA 7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica Aria de aplicabilitate ‐ teritoriul ITI Delta Dunarii in valoare de 3307535 lei. - -   - -
43 24-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; cu privire la aprobarea solicitarii prelungirii scrisori de garantie 627/11.10.2018, cu 12 luni, din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA pentru proiectul: „MODERNIZARE STRAZI LOCALITATEA MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA” finantat din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020, SUBMĂSURA 7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica Aria de aplicabilitate ‐ teritoriul ITI Delta Dunarii in valoare de 2245397 lei. - -   - -
42 24-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea salariulul de bază si coeficienţii de ierarhizare pentru categoriile de salariaţii din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din instituțiile publice subordonate UAT comuna Murighiol, a Serviciului Public Apa Canal Murighiol - -   - -
41 10-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Murighiol - -   - -
40 05-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; de îndreptare eroare materială strecurată în cuprinsul HCL nr.46/11.05.2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafață totală de 500 mp, intravilan, din domeniul privat al comunei Murighiol, domnului Grigore Ştefan Bogdan cu domiciliul în loc. Murighiol, com. Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003. - -   - -
39 01-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL – pentru lucrari pe domeniu public in zona drumului stradal str. Largă, nr. 7 din localitatea Murighiol pentru realizarea lucrarii ,,RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM ,,LOCUINTA,, și a transmiterii DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE CU TITLU GRATUIT pe durata existentei capacitatii energetice suprafetei de 1mp pentru planatre stalp nou catre E-Distributie Dobrogea S.A. si SERVITUTE DE TRECERE subterana (1 mp – strada Largă) pentru linia electrica subterana de la stalp nou montat pana la limita de proprietate in favoarea lui Călin Ionuț si - -   - -
38 25-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind revocarea in parte a Hotararii Consiliului Local al comunei Murighiol nr.19/12.02.2021 privind însuşirea Raportului nr.11499/28.12.2020 privind Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Murighiol, la 31.12.2020 - -   - -
37 25-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificarii si completarii anexelor nr.6 si nr.8 din Hotărârii Consiliului Local Murighiol nr.92/09.10.2020 de aprobare a taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2021, cu modificarile ulterioare - -   - -
36 25-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Murighiol da 2021-02-25  
35 25-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Murighiol, județul Tulcea - -   - -
34 25-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind repartizarea locuintelor de tip ANL avand la baza Anexa nr.2 (Anexa nr.11 la normele metodologice –Criterii –CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii din H.G. nr.420 din 08.06.2018, realizata in conditiile prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii - -   - -
33 02-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; P U Z ,,CENTRU INTERNATIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII- MARI ”DANUBIUS-RI” prin repezentant Director General dr. Mihaela Marinela Paun, al Institutului national de Cercetare- Dezvoltare pentru Științe Biologice București pentru amplasament situat in sat Murighiol, T 51, P369, Cc 369/1 NC/ CF 32981; comuna Murighiol, judetul Tulcea da 2021-02-02  
32 02-03-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificarii si completarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a comunei Murighiol pentru perioada 2018-2023” da 2021-03-02 suplimentar pe ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 03.03.2021
31 26-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea sustinerii cheltuielilor neeligibile ale proiectului „EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE APA POTABILA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA” - -   - -
30 22-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Murighiol , pentru semestrul i si II al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. - -   - -
29 22-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea Regulamentului pentru repartizarea si inchirierea locuintelor in regim ANL, din comuna Murighiol - -   - -
28 22-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Murighiol - -   - -
27 22-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea „PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI murighiol, jud.Tulcea” - -   - -
26 04-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind insusirea Raportului nr.11497 din 28.12.2020-Inventarul public actualizat la data de 31.12.2020 da 2021-02-04  
25 04-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind insusirea Raportului nr.11498 din 28.12.2020-Inventarul privat actualizat la data de 31.12.2020 - -   - -
24 04-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea Inventarului public al comunei Murighiol da 2021-02-04  
23 02-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind stabilirea perioadei în care se efectuează inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Murighiol , județul Tulcea precum și data până la care se face publicarea acestuia pe pagina de internet a comunei - -   - -
22 02-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; Privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi a Statului de funcţii al SC UTILITĂŢI ŞI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL, aprobată prin HCL NR.65/29.05.2016 - -   - -
21 02-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind indreptare eroare materială strecurată in cuprinsul H.C.L .Murighiol nr.97/09.10.2020 - -   - -
20 02-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E- DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., asupra terenului ocupat de mijloc fix- PTA 152, pe toata perioada de existenta a acestuia si darea in folosinta gratuita a mijlocului fix pentru intretinere si retehnologizare - -   - -
19 02-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafață totală de 1000 mp, LOT nr.32, C.F. 30333, situat in intavilianul localitatii Murighiol, T 71 parcela 362, transmis in favoarea doamnei GRIGOREA ANAMARIA, conform H.C.L. nr.130/30.10.2018 - -   - -
18 02-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificării și completării Anexei nr.1- localitatea Murighiol, Anrxei nr.2-localitatea Dunavatu de Jos, si Anexei nr.6 – localitatea Colina , din HCL nr.61/27.06.2017, modificata prin H.C.L. Murighiol nr.126/28.09.2018 si HCL nr.64/30.06.2020 da 2021-02-02  
17 02-02-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificarii cuantumului chiriei cu rata inflaţiei pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopului nr. 3 şi 5, comuna Murighiol, judeţul Tulcea - -   - -
16 22-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; nr.597/22.01.2021 privind aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Murighiol, judeţul Tulcea da 2021-01-22  
15 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 26 ianuarie 2021 - -   - -
14 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 ianuarie 2021 - -   - -
13 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 decembrie 2020. - -   - -
12 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 decembrie 2020. - -   - -
11 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 12 noiembrie 2020 - -   - -
10 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 06 noiembrie 2020 - -   - -
9 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 octombrie 2020 - -   - -
8 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 09 octombrie 2020 - -   - -
7 22-01-2021 EFIMOV MĂRIORA, Consilier; privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie- aprilie 2021 da 2021-01-22   -
6 22-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si descrierea sumara a obiectivului de investitii, ‘’EFICIENTIZARE ENERGETICA SI DOTARE SCOALA CLASELE I-IV, DUNAVATU DE JOS, COM MURIGHIOL, JUD TULCEA’’. da 2021-01-22  
5 22-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente, obiectivului de investitii “EFICIENTIZARE ENERGETICA SI DOTARE SCOALA CLASELE I-IV, DUNAVATU DE JOS, COM MURIGHIOL, JUD TULCEA”, actualizată in conformitate cu ultima forma a bugetului da 2021-01-22  
4 14-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali, angajați în cadrul Primăriei comunei Murighiol pentru activitatea desfăşurată pe semestrul II, al anului 2020 da 2021-01-14  
3 14-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind acordul Consiliului Local pentru schimbare temporara a destinatiei spatiului , in spatiu de vaccinare COVID-19 da 2021-01-14   -
2 08-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarii Hotararii Consiliului Local Murighiol nr.92 /09.10.2020 de aprobare a taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021, potrivit modificarilor survenite la Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal prin Legea nr.296/18.12.2020, publicata in Monitoriul Oficial nr.1269/21.12.2020 si indreptarea unor erori materiale strecurate in cuprinsul HCL nr.92/2020 da 2021-01-08  
1 08-01-2021 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea implementarii Proiectului „Achizitii de materiale sanitare in unitatile de învățământ din Comuna Murighiol, Jud. Tulcea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” si aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului da 2021-01-08  
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină