• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Murighiol

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
93 16-09-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din dat de 16.09.2022. da 2022-09-16   -
92 12-09-2022 IVANOV FILIP, Primar; SPÂNOAIE AUREL, Consilier;... 7.privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, actualizării Devizului General, pentru obiectivul de investitii ’’DEZVOLTAREA CAPTĂRII DE APĂ DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, IN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR MURIGHIOL, DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂĂŢU DE JOS, JUDEȚUL TULCEA” da 2022-09-12   -
91 12-09-2022 IVANOV FILIP, Primar; 6.privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţă (conform Anexei nr.6 la Regulament), aprobarea Listei solicitanţilor care nu au acces la locuinţă ANL (conform Anexei nr.8 la Regulament) , a Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L (conform Anexei nr.9 la Regulament), a Listei privind repartizarea locuinţelor A.N.L. (Anexei nr.10 la Regulament), pentru locuinţele destinate închirierii tinerilor din localitatea Murighiol, com.Murighiol, jud.Tulcea da 2022-09-12   -
90 12-09-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, aflate pe raza teritorială a comunei Murighiol, şi în administrarea UAT Murighiol da 2022-09-12   -
89 12-09-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificării Listei de investiții a bugetului local al comunei Murighiol, pe trimestrul III, an 2022 da 2022-09-12   -
88 12-09-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, al comunei Murighiol, pe trimestrul III, an 2022 da 2022-09-12   -
87 12-09-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 31.08.2022 - -   - -
86 12-09-2022 CUCERENCU MARIAN, Consilier; privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a locţiitorului pentru perioada septembrie, octombrie şi noiembrie 2022 - -   - -
85 23-08-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificării art.1 lit.A pct.6, pct.7 , pct.8 şi pct.11 din H.C.L. nr.24/31.03.2022, şi îndreptarea unor erorii materiale strecurate în cuprinsul acesteia da 2022-08-23   -
84 23-08-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind însuşirea documentaţiei cadastrale în vederea înscrierii unor imobile terenuri în cartea funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - comuna Murighiol. da 2022-08-23   -
83 23-08-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea dezmembrării a două imobile, terenuri din intravilanul localităţii Murighiol, din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol da 2022-08-23  
82 23-08-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind însuşirea documentaţiei cadastrale în vederea înscrierii unor imobile terenuri în cartea funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - comuna Murighiol. da 2022-08-23  
81 23-08-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Situaţiei terenurilor disponibile din domeniul privat al comunei Murighiol, ce se vor atribui tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 da 2022-08-23   -
80 23-08-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, aflate pe raza teritorială a comunei Murighiol, şi în administrarea UAT Murighiol da 2022-08-23   -
79 18-08-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier; privind modificarea art. 2, art.7 şi art.8 şi altele din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Murighiol, şi a art. aprobat prin HCL nr.96 din 31.08.2017 - -   - -
78 18-08-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 18.08.2022 - -   - -
77 18-08-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare din data de 20.07.2022 - -   - -
76 18-08-2022 CUCERENCU MARIUS, Consilier; privind aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare din data de 29.06.2022 - -   - -
75 10-08-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind emiterea acordului Consiliului Local al comunei Murighiol, pentru participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea investitiei,, Extindere, modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat stradal din com.Murighiol, jud. Tulcea, si aprobarea devizului general - -   - -
74 08-07-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata obligatiilor restante datorate bugetului local al comunei Murighiol - -   - -
73 08-07-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite de AGENTIA nATIONALA pentru Locuinte in com. Murighiol. - -   - -
72 08-07-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind implementarea proiectului si aprobarea studiului de fezabilitate ,,FESTIVALUL SCRUMBIEI DE DUNARE, COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA,, - -   - -
71 17-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara din partea FGCR pentru finantarea obiectivelor derulate prin AFIR Submasura 72- ITI in valoare de 450.000 lei si plata comisionului de garantare in suma de 2700 lei, din bugetul local, reprezentand 0,05% din valoarea avansului solicitat pentru perioada de 12 luni - -   - -
70 16-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, al comunei Murighiol, pe trimestrul ll, an 2022. - -   - -
69 16-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului local al com. Murighiol, pe trimestrul ll, an 2022 - -   - -
68 16-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea comunei Murighiol, pe trim. ll, pe anul 2022 - -   - -
67 16-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, al comunei Murighiol, pe trimestrul ll, an 2022 - -   - -
66 16-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea revocarii pozitiei nr.1 din art.1 la HCL nr.99/06.08.2021, privind atribuirea in folosinta gratuita, a unor loturi de teren situate in intravilanul localitatilor Murighiol si Plopul, terenuri ce fac parte din domeniul privat al com. Murighiol, tinerilor cu domiciliul in UAT-com. Murighiol, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. - -   - -
65 15-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil teren in suprafata de 1000 mp, situat in intravilan, T5, A145, in localitatea Murighiol , jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com.Murighiol, numitului Dragan Ioan-Denyz-Daniel, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
64 15-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita aunui imobil teren in suprafata de 825 mp, situat in intravilan, T67, Cc1671, C.F.36488, in loc. Murighiol, jud.Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com. Murighiol, numitei SIMINISCHI VIOLETA - DUMITRITA, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. - -   - -
63 15-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil teren in suprafata de 825 mp, situat in intravilan, T67, Cc 1671, CF. 36484, in loc. Murighiol, jud. Tulcea, teren ce apartine domeniului privat al com. Murighiol, numitului ILIE ROBERT- ANDREI, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii 15/2003 - -   - -
62 15-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind revocarea HCL Murighiol nr. 16 din 31.03.2022 si a HCL nr.157 din 22.12.2021 privind aprobarea includerii in domeniul public al com. Murighiol, a unui imobil avand destinatia de drum de acces si de exploatatie agricola(De 555) in suprafata totala de 4662mp, situat in extravilan, parcela 555, com. Murighiol - -   - -
61 15-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea revocarii pozitiei nr.8 din art. 1 la HCL nr. 99 din 06.08.2021 privind atribuirea in folosinta gratuita, a unor loturi de teren situate in intravilanul localitatilor Murighiol si Plopul, terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei Murighiol tinerilor cu domiciliul in UAT- com. Murighiol, pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003. ol - -   - -
60 08-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a cainilor fara stapan prin intermediul Asociatiei,,Im a single dog,, conform Hotararii Filialei Judetene Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania nr.6 din data de 03.05.2022. - -   - -
59 07-06-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind atribuirea in proprietate a unui imobil teren in suprafata de 439 mp, situat in intravilan ,T27, N798/1, lot 2, CF 36121, in localitatea Dunavatu de jos, com. Murighiol jud. Tulcea teren ce aprtine domeniului privat al com. Murighiol domnului Carp Leonid - Valentin cetatean de onoare al comunei Murighiol - -   - -
58 23-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii si al numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Murighiol. - -   - -
57 20-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului- verbal al sed. extraordinare din data de 20.05.2022. - -   - -
56 16-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 13.05.2022 - -   - -
55 16-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.33/13.05.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a indicatorilor tehnico - economici, cu referire laproiectul intitulat ,,Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vederea dezvoltarii mobilitatii durabile din cadrul UAT Com. Murighiol, jud. Tulcea,, - -   - -
54 09-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind solicitarea de prelungire a scrisorii e garantie bancara nr.628/11.10.2018 din partea Fondulu de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitii ,,Extindere si Modernizare Sistem Apa Potabila si Extindere Retea Canalizare in Com. Murighiol, jud. Tulcea, derulat prin AFIR Submasura 7.2- iti, in valoare de 3.307.535 lei - -   - -
53 13-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, cu referire la proiectul intitulat,,Achizitionare microbuz verde si statie de incarcare aferenta in vederea dezvoltarii mobilitatii durabile din cadrul UAT com. Murighiol - -   - -
52 09-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.628 din 11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitii ,,Extindere si modernizare sistem apa potabila si extindere retea canalizare in co. Murighiol, jud. Tulcea, derulat prin AFIR Submasura 7.2 iti, in valoare de 3.307.535 lei - - Proiectul de hotărâre a fost anulat: proiectul a fost inregistrat de doua ori. - -
51 09-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.627 din 11.08.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitie,,Modernizare strazi loc. Murighiol, com. Murighiol, derulat prin AFIR submasura 7.2 ITI, in valoare de 2.245397 lei. - -   - -
50 06-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Murighiol, a unui imobil cu numar cadastral 34080, situat in intravilan, sat Sarinasuf, in domeniul public a UAT com. Murighiol. - -   - -
49 05-05-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea bilantului contabil, al contului de profit si pierderi la 31.12.2021, cu anexe si bugetul de venituri si cheltuieli realizat in anul 2021 si estimari pentru anii 2022 si 2023 al SC Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL. - -   - -
48 27-04-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea preluarii cu titlu gratuit a unei autospeciale marca Nissan Terrano si a unui vehicul marca Mercedes Sprinter, utilaje ce vor fi utilizate in activitatile curente ce se desfasoara in cadrul UAT - comuna Murighiol. - -   - -
47 26-04-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobare Planului anual de actiuni pentru lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022, in com. Murighiol. - -   - -
46 13-04-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesul-verbal sedinta extraordinara din 13.04.2022. - -   - -
45 31-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2022. - -   - -
44 31-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada iunie, iulie si august 2022. - -   - -
43 30-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniului privat al Comunei Murighiol. - -   - -
42 29-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea modificarii si completarii,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a comunei Murighiol, pentru perioada 2018-2023, aprobata prin HCL nr.49 din 16.05.2022, nr. 60.19.06.2018, nr.7 din 08.02.2019 si nr.39 din 03.03.2021 - -   - -
41 29-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea ajustarii pretului de prestari servicii, a serviciului de vidanjare si evacuare a apelor uzate provenite din fose /bazine etanse vidanjabile, si a altor servicii prestate de Serviciul Public Apa - Canal Murighiol - -   - -
40 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, al comunei Murighiol, si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2022, si estimari pe anul 2023 - 2025. - -   - -
39 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea listei de investitii a bugetului local al com.Murighiol, pe anul 2022 si a listei de investitii a bugetului de venituri proprii, sursa E- Scoala Gimnaziala Murighiol si utilizarea excedentului din anul 2022 da 2022-03-23   -
38 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea cap.VII, art.14 si art.15 din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de salubrizare al com. Murighiol, jud. Tulcea, nr. 7168/01.09.2017 incheiat intre Comuna Murighiol prin primar si SC Utilitati Publice Murighiol SRL da 2022-03-23   -
37 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind trecerea din domeniul privat de interes local al com. Murighiol, in domeniul public al com. Murighiol a unor bunuri in supraf. de 2249 mp, situat in T99, parcela Cc 767, teren in suprafata de 10000 mp, situat in T49, parcela Nb 328 si teren in supraf. de 50000 mp. situat in T49, parcela Nb 328. da 2022-03-23   -
36 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate publica asupra unor imobile in favoarea com.Murighiol da 2022-03-23   -
35 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind dezlipirea unor imobile din extravilan din inventarul domeniului privat de interes local al com. Murighiol, in vederea accesarii unor proiecte prin PNRR da 2022-03-23   -
34 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind revocarea unor acte administrative emise de Consiliul Local al comunei Murighiol da 2022-03-23   -
33 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contractului de inchiriere cu atribuire directa incheiat intre C.L.Murighiol si SC Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL, privind in chirierea unui mijloc de transport pentru colectarea si transportul deseurilor menajere e da 2022-03-23   -
32 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarii Devizului General si a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Achizitii de materiale sanitare in unitatile de invatamant din com.Murighiol, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2,, da 2022-03-23   -
31 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Cererii de Finantare si actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii ,,Infiintare retea de alimentare si distribuire gaze naturale in com.Murighiol da 2022-03-23   -
30 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea Anexei nr.6 la HCL nr.155 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor taxe care constituie surse de venit ale bugetului local al com. Murighiol da 2022-03-23   -
29 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind actualizarea Anexei nr.3 Stat de functii la HCL nr.22/2016 al Serviciului public apa canal Murighiol SRL da 2022-03-23   -
28 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind revocarea art.3 alin 1. din HCL nr.157/22.12.2021 privind aprobarea includerii in dom.public a unui imobil avand destinatia de drum de acces si de exploatatie agricola ( De 555) in supraf.totala de 4662 mp, situat in extravilan, parcela 555. da 2022-03-23   -
27 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul C.L.Murighiol ptr. anul 2022 da 2022-03-23   -
26 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din data de 11.02.2022 da 2022-03-23   -
25 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare din data de 22.12.2021 - -   - -
24 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind emiterea acordului Consiliului Local pentru lucrari pe domeniul public in zona drumului stradal,str.Lebedelor, nr.1,nr. cad.34151, sat Dunavatu de jos, pentru realizrea lucrarii racordare la reteua electrica a locului de consum Pensiune SC RODAMIA FAMILY SRL si transmiterea dreptului de uz si servitute de trecere a unei linii subterane. da 2022-03-23   -
23 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Murighiol, județul Tulcea da 2022-03-23   -
22 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil teren intravilan situat în T52 A377 în suprafaţa de 50 mp, având număr cadastral 35135 din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol da 2022-03-23  
21 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind privind vanzarea a privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 4 loturi de teren , situate in extravilan , domeniul privat de interes local al comunei Murighiol, tarla 233, parcela N 2404 da 2022-03-23  
20 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui imobil teren extravilan situat în T51, A376 în suprafaţa de 3500 mp din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol da 2022-03-24  
19 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a 9 loturi de teren intravilan din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol da 2022-03-24  
18 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 5 loturi de teren intravilan din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol, - -   - -
17 23-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Murighiol da 2022-02-23   -
16 23-02-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier; aprobare proces-verbal al sedintei extraordinare din data de 11.02.2022 - -   - -
15 23-02-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier; aprobare proces verbal al sedintei ordinare din data de 22.12.2022 - -   - -
14 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea modificarii si completarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI MURIGHIOL da 2022-03-23  
13 22-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea listei de investiţii a bugetului local al comunei Murighiol, pe anul 2022 şi a listei de investiţii a bugetului de venituri proprii, sursa E-Scoala Gimnaziala Murighiol, şi utilizarea excedentului din anul 2021, în anul 2022 da 2022-03-22  
12 22-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, al comunei Murighiol, și al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , pe anul 2022, și estimări pe anii 2023-2025 da 2022-03-22  
11 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier; privind alegerea presedintelui de sedință si a loctiitorului pentru perioada feb, martie si aprilie 2022 - -   - -
10 07-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea valorii actelor aditionale nr. 1/30.09.2021 si nr. 2/21.01.2022 la contractul de proiectare si executie lucrari, nr. 5114/24.05.2021, incheiat intre Comuna Murighiol şi SC COMPLEX DELTA SRL, pentru obiectivul de investitii “CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL” da 2022-02-07   -
9 09-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea valorii actelor aditionale nr. 1/30.09.2021 si nr. 2/21.01.2022 la contractul de proiectare si executie lucrari, nr. 5114/24.05.2021, incheiat intre Comuna Murighiol şi SC COMPLEX DELTA SRL, pentru obiectivul de investitii “CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL” da 2022-02-09   -
8 09-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizării Cererii de Finantare şi a Devizului General general al obiectivului de investitii ,,ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE PLOPUL, SARINASUF ȘI COLINA, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA” da 2022-02-09   -
7 07-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea actualizarii Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investiţii “ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA” da 2022-02-07   -
6 07-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarea Cererii de Finanţare a Devizului General al obiectivului de investiţii “ASFALTARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL” da 2022-02-07   -
5 07-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind privind aprobarea actualizării Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii’’DEZVOLTAREA CAPTĂRII DE APĂ DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, ÎN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTARII CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR MURIGHIOL, DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, JUDEȚUL TULCEA” da 2022-02-07   -
4 25-01-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind privind aprobarea actualizarii chiriei anuale cu rata inflatiei, cu veniturile medii nete pe membru de familie si cu valoarea de inlocuire pe metru patrat realizata in conditiile prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114 din 2000, si a H.G nr. 1043/-1.11.2021.pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopu da 2022-01-25   -
3 19-01-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE PENSIUNE” prin TURLICA GHEORGHE pentru amplasament situat extravilan com. Murighiol, adiacent nordului intravilanului satului Dunavatu de Jos, T 74, A 565/5, cu NC/ CF 30754, judetul Tulcea da 2022-01-19  
2 03-01-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol pentru anul şcolar 2022-2023 - -   - -
1 03-01-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P 1 SI IMPREJMUIRE”, generat de imobilul situat in intravilan sat Uzlina, T 6, A 37/1, N.C. / C.F. 34941, comuna Murighiol, judetul , jud. Tulcea, beneficiari, APOSTOLEANU GRETA si NEGOIȚĂ - HOLDON DANIELA da 2022-01-03  
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină