• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Murighiol

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
90 23-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne al com.Murighiol pe trimestrul III, an 2023 - -   - -
89 18-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare,de in data din data de 09.08.2023 - -   - -
88 18-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 31.07.2023 - -   - -
87 18-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare,de in data din data de 28.07.2023 - -   - -
86 17-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului-Fonduri externe nerambursabile-sursa D, trimestrul III,an 2023 - -   - -
85 17-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie bancara nr.369/30.09.2020 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea ob.de inv.,,Reabilitare,modernizare si Dotare Camin Cultural Sarinasuf",derulat prin AFIR Submasura 7.6-ITI,in valoare de 300.00 lei - -   - -
84 08-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind imputernicirea primarului com.Murighiol pentru realizarea demersurilor in vederea obtinerii licentei de exploatare,negocierea,semnarea si ridicarea acesteia,necesara in vederea efectuarii,,Lucrari de exploatare namol terapeutic" in perimetrulSaraturi Murighiol, loc.Murighiol,com.Murighiol(Beibugeac),identificate cu nr.cad/nr.topografic 36361,36359,36364,36363 - -   - -
83 10-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contului de executie a bugetului local al com Murighiol si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare trim II an 2023 - -   - -
82 10-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al com.Murighiol si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare trim I an 2023 - -   - -
81 10-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii rectificat pe trimestrul III, 2023,respectiv sursa E, F-Scoala Generala Murighiol nerectificat si a Serviciului Public Apa Canal Murighiol rectificat pe sectiunea de functionare conform anexei 1,2 - -   - -
80 09-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne al com.Murighiol pe trimestrul III an 2023 - -   - -
79 10-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului local al com.Murighiol,pe trimestrul III,an 2023 - -   - -
78 10-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli Sursa A pe trimestrul III,an 2023 - -   - -
77 10-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind insusirea Acordului de cooprare pentru aigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de control Intern Managerial prin intermediul platformei,,Solutia --SCIM"www.e-scim.ro - -   - -
76 04-08-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada septembrie-noiembrie 2023. - -   - -
75 08-08-2023 DEACONESCU ADINA, Consilier; IVANOV FILIP, Primar;... privind modificarea si completarea hcl nr.8/17.02.2023 pentru proiectul ,,Extindere Sistem apa potabila extindere si modernizare sistem de canalizare-etapa II-A si extindere capacitate statie de epurare in comuna Murighiol,jud.Tulcea" - -   - -
74 12-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al com.Murighiol in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat,,Grup Local ptr.Pescarie Durabila in Delta Dunarii",in vedereaimplementarii noii Strategii de Dezvoltare Locala Integrata in Delta Dunarii in perioada de programare 2021-2027 - -   - -
73 19-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind clasificarea unui numar de 37 drumuri de interes public local, in categoria functionala strazi, situate pe raza unitatii administrativ -teritoriale Murighiol,jud.Tulcea - -   - -
72 19-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind actualizarea unor suprafete de teren constand in drumuri care apartin domeniului public al com.Murighiol,situate in loc.Murighiol,in vederea inscrierii acestora la C.F. - -   - -
71 12-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea completarii si modificarii inventarului bunurilor care apartin dom.privat al com.Murighiol,prin inventarierea unui imobil teren intravilan,situat in loc.Murighiol - -   - -
70 12-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind diminuarea unei suprafete de teren situata in extravilanul com.Murighiol, avand nr.cad.36820 si delegarea Primarului com.Murighiol in vederea semnarii declaratiei autentice cu privire la acordul de diminuare a supraf. de teren - -   - -
69 12-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea dezmembrarii unui imobil teren situat in intravilanul loc.Plopul,inscris in inventarul bunurilor care apartin dom.privat de interes local al com.Murighiol - -   - -
68 26-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea PUZ,,Lotizare teren pentru functiuni turistice",beneficiar C.M.ptr. amplasament situat in intravilanul com.Murighiol,T22, A143,nr.cadastral 30299. - -   - -
67 05-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Raportului activitatii asistentilor personali, a persoanelor cu handicap grav din comuna Murighiol, pe semestrul I,an 2023 - -   - -
66 28-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 30.06.2023. - -   - -
65 27-07-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea HCL nr.8/27.07.2023 ptr. proiect,,Extindere sistem apa potabila, extindere si modernizare sistem de canalizare-etapa II-A si extindere capacitate statie de epurare in com. Murighiol,jud.Tulcea. - -   - -
64 30-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 23.06.2023 a C.L. al com.Murighiol. - -   - -
63 30-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobare proces - verbal al sedintei ordinare din data de 31.05.2023 a C.L. al com.Murighiol. - -   - -
62 28-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie bancara nr.357/22.09.2020 din partea Fondului de Creditului Rural pentru finantarea obiectivului de investitiei,,Infiintare si dotare gradinita localitatea Murighiol,com. Murighiol,jud.Tulcea,derulat prin AFIR, Submasura 7.2 ITI, in valoare de 450000 lei - -   - -
61 09-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea tarifelor practicate de SC Utilitati si servicii publice Murighiol SRL pentru activitatile desfasurate de societate. - -   - -
60 19-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind radierea din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Murighiol a pozitiei nr.428, teren neproductiv in suprafata de 1066 mp, situat in extravilanul comunei Murighiol, T93,parcela 693/1, avand nr.cad.35867, CF nr.35867 Murighiol. - -   - -
59 26-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,,Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii electrice" pentru amplsament situat in intravilan, loc.Murighiol,com.Murighiol, T14,A454, cu NC/CF 36783, beneficiar RCS - RDS SA. - -   - -
58 19-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind punerea in executare a Deciziei civile nr.274/2023 din data de 20.03.2023 pronuntata de Curtea de Apel Constanta,avand ca obiect anulare act administrativ, cu privire la Hotararea nr.96 di 06.08.2021 a Consiliului Local Murighiol. - -   - -
57 23-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului,,Promovarea prin cultura a zonei turistice Murighiol" - -   - -
56 21-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea completarii si modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Murighiol, prin inventarierea unui teren intravilan - -   - -
55 23-06-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarii restabilirii echilibrului contractual conform prevederilor O.U.G. nr.64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pentru ob.invest,,Reabilitare, dotare si extindere scolara primara Sarinasuf,com.Murighiol,jud.Tulcea - -   - -
54 25-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 976400 lei,in conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr.24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetar destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului - -   - -
53 25-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 210900 lei,in conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr.24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului. - -   - -
52 24-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al com. Murighiol aprobat prin hcl nr.126/16 octombrie 20196. - -   - -
51 25-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 109600 lei, in conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr.24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului. - -   - -
50 24-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind depunerea de catre UAT jud.Tulcea a cererii de finantare pentru prioectul,,Achizitionarea de microbuze elctrice ptr. transportul elevilor din jud.Tulcea"in cadrul apelului de proiecte,,Microbuze electrice pentru elevi finantat prin PNRR. - -   - -
49 24-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com.Murighiol,institutiilor si erviciilor publice subordonate Consiliului Local Murighiol pentru anul 2023. - -   - -
48 24-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada iunie-august 2023. - -   - -
47 24-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 10.05.2023. - -   - -
46 09-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarii bugetului ob. de investitii,,Reabilitare ,modernizare si dotare Camin Cultural Sarinasuf" conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr.64/9/05/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. - -   - -
45 09-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.628/11.10.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural ptr. finantarea ob.de inv.,,Extindere si modernizare sistem apa potabila si extindere retea canalizare in comuna Murighiol.derulat prin AFIR Submasur 7.2-ITI. - -   - -
44 09-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.627/11.10.2018 din patea Fondului de garantare a Creditului Rural pentru finantare ob. de inv.,,Modernizare strazi localitatea Murighiol,comuna Murighiol.,derulat prin AFIR Submasura 7.2-ITI. - -   - -
43 26-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea bilantului contabil, al contului de profit si pierderi la 31.12.2022,cu anexe si bugetul de venituri si cheltuieli realizat in anul 2022 si estimari pentru anii 2023 si 2024, al societatii comerciale Utilitati si servicii publice Murighiol Srl. - -   - -
42 28-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea Art.11 din hcl22/30.08.2016 privind darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si a sistemului de alimentare cu apa potabila a UAT com. Murighiol , catre,,Serviciul Public Apa Canal Murighiol. - -   - -
41 03-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea, completarea si actualizarea hcl nr.49/16.05.2018,privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a com.Murighiol 2018-2023,modificata prin hcl nr.60/19.06.20187,hcl nr.7/08.02.2019,hcl nr.39/03.03.2021 si hcl nr.34/13.05.2022. - -   - -
40 02-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii Listei de investitii a bugetului local al com.Murighiol,pe trimestrul II,an 2023. - -   - -
39 02-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli Sursa A pe trimestrul II,an 2023. - -   - -
38 08-05-2023 BURTA FLORIN, Consilier; IVANOV FILIP, Primar;... privind modificarea si completarea hcl nr.102 din 06.11.220 cu privire la organizarea comisiei de specialitate ale Consiliului Local al com.Murighiol,jud Tulcea, nr.1,,Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire,protectia mediului, comert si urbanism" - -   - -
37 08-05-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 21.04.2023. - -   - -
36 18-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aderarea si includerea teritoriului com.Murighiol la parteneriatul/teritoriul LEADER construit prin Asociatia ,,GAL DELTA DUNARII" pentru obtinerea sprijinului pregatitor si pentru selectia si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023-2027. - -   - -
35 13-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea hcl nr.102/06.11.2020 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al com.Murighiol. - -   - -
34 12-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al com.Murighiol, jud. Tulcea care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al com.Murighiol, in perioada 01.01.2022 - 01.11.2022. - -   - -
33 11-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind propunerea de trecere din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al UAT com.Murighiol in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al UAT com.Murighiol a imobilul in suprafata de 2000 mp. - -   - -
32 21-04-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2023. - -   - -
31 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobara achizitionarii unor servicii de gospodarire comunala la nivel de UAT comuna Murighiol. - -   - -
30 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea delegarii cu atribuire directa catre SC Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL a gestiunii Serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor, a Studiului de oportunitate,Caietul de sarcini si a Contractului de delegare. - -   - -
29 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al UAT com.Murighiol. - -   - -
28 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de sortare a deseurilor de hartie, de carton,metal,plastic si sticla colectate separat din deseurile municipale. - -   - -
27 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind serviciul de salubrizare ptr.activitatea de sortare adeseurilor de hartie,de carton,metal,plastic si sticla colectate separat din deseuri municipale provenite de pe raza UAT Murighiol in statii de sortare, inclusiv transport. - -   - -
26 21-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobare studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a deseurilor reziduale, a caietului de sarcini si a contractului cadru. - -   - -
25 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobare Regulament privind servicii salubrizare pentru activitati eliminare, depozitare,deseuri reziduale. - -   - -
24 27-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contract de concesiune intre UAT Murighiol si SC BEEDENT CONCEPT SRL-activitate stomatologica. - -   - -
23 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind restabilirea echilibrului contractual cf. prevederilor ORD.nr.64/9.05.2022,privind ajustarea preturilor si a valorii Devizelor Generale, ptr. ob,,Reabilitare,dotare si extindere scoala primara Sarinasuf, com.Murighiol.. - -   - -
22 27-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al com.Murighiol, a mijl. fix,,rampa auto, nr.1, val. 1333,56 si tarc de animale Murighiol, nr.inv.41,val.9663,04, in vederea casarii. - -   - -
21 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea tarifelor specifice activitatii de salubrizare de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere. - -   - -
20 20-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a situatiei financiare anuale la 31.12.2022. - -   - -
19 22-03-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 17.02.2023. - -   - -
18 09-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind actualizarea si modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al com.Murighiol si delegarea primarului com.Murighiol in vederea semnarii declaratiei autentice cu privire la acordul de diminuare a doua suprafete de teren extravilan - -   - -
17 07-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind revocarea hcl nr.151/22.12.2021 privind dezlipirea unui imobil teren in suprafata totala de 2000 mp, situat in intravilan, tarla 8,paarcela 242 ce apartine domeniului privat de interes local al com.Murighiol in doua loturi, lot 1 in supraf. de 1000 mp cu nr.cad. propus 36551, lot 2 in supraf de 1000 mp,cu nr.cad propus 36550. - -   - -
16 31-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind actualizarea chiriei anuale cu rata inflatiei cu veniturile medii nete pe membru de fami lie si cu valoarea de investitie a imobilul - locuinte ANL, situate in loc.Murighiol. - -   - -
15 17-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali a persoanelor cu handicap grav din com. Murighiol, pe anul 2022. - -   - -
14 17-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiuni pentru lucrari de interes local,pentru repartizarea orelor de munca, persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023 in com.Murighiol. - -   - -
13 31-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii SI solidaritatii Sociale(MMSS) si UAT COM.MURIGHIOL, in cadrul proiectului,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,,Cod MYSmis 130963. - -   - -
12 07-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului de venituri al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-02026 utilizare excedent inregistrat la finele anului 2022 in suma de 23,70 mii lei. - -   - -
11 08-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Listei de investitii a Bugetului local pe anul 2023. - -   - -
10 08-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli Sursa A pe anul 2023,estimari pe anul 2024-2026 si utilizare excedent inregistrat la finele anului 2022 in suma de 2196 mii lei. - -   - -
9 17-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea cererii de finantare si a valorii proiectului pentru obiectivul de inv.,,iNFIINTAREETEA DE CANALIZARE IN SATELE PLOPUL,SARINASUF,COLINA,COM.MURIGHIOL. - -   - -
8 16-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea necesitatii,oportunitatii si potentialului economic,depunerii cererii de finantare,documentatiei tehnico-economice si caracterisricile tehnice ale proiectului,,Extindere sistem apa potabila,extindere si modernizare sistem de canalizare-etapa II-A si Extindere capacitate statie de epurare in com.Murighiol - -   - -
7 16-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea proiectului, a Analizei de nevoi a investitiei, a cheltuielilor aferentului obiectivului de investitii si a aprobarea Cererii de finantare a proiectului,,Dotarea cu mobolier, materiale didactice si echipamente didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din com.Murighiol. - -   - -
6 06-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind alegerea presedintelui de de sedinta si a loctiitorului pe perioada martie-mai 2023. - -   - -
5 06-02-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 16.01.2023. - -   - -
4 16-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind organizarea Retelei Unitatilor de invatamant din com.Murighiol, pentru anul scolar 2023-2024. - -   - -
3 16-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investitii,,Infiintare sistem de canalizare in satele, Dunavatu de sus,Dunavatu de jos,com,Murighiol,aprobat prin PN- Anghel Saligny. - -   - -
2 16-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat ptrt obiectivului de investitii,,Dezvoltarea captarii de apa de la Sarinasuf, com.Murighiol,in vederea extinderii alimentarii cu apa potabila a loc.Murighiol,Dunavatu de sus,Dunavatu de jos, jud. Tulcea. - -   - -
1 16-01-2023 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 23.12.2023. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină