• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Murighiol

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
39 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea listei de investitii a bugetului local al com.Murighiol, pe anul 2022 si a listei de investitii a bugetului de venituri proprii, sursa E- Scoala Gimnaziala Murighiol si utilizarea excedentului din anul 2022 da 2022-03-23   -
38 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea cap.VII, art.14 si art.15 din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de salubrizare al com. Murighiol, jud. Tulcea, nr. 7168/01.09.2017 incheiat intre Comuna Murighiol prin primar si SC Utilitati Publice Murighiol SRL da 2022-03-23   -
37 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind trecerea din domeniul privat de interes local al com. Murighiol, in domeniul public al com. Murighiol a unor bunuri in supraf. de 2249 mp, situat in T99, parcela Cc 767, teren in suprafata de 10000 mp, situat in T49, parcela Nb 328 si teren in supraf. de 50000 mp. situat in T49, parcela Nb 328. da 2022-03-23   -
36 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate publica asupra unor imobile in favoarea com.Murighiol da 2022-03-23   -
35 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind dezlipirea unor imobile din extravilan din inventarul domeniului privat de interes local al com. Murighiol, in vederea accesarii unor proiecte prin PNRR da 2022-03-23   -
34 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind revocarea unor acte administrative emise de Consiliul Local al comunei Murighiol da 2022-03-23   -
33 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea contractului de inchiriere cu atribuire directa incheiat intre C.L.Murighiol si SC Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL, privind in chirierea unui mijloc de transport pentru colectarea si transportul deseurilor menajere e da 2022-03-23   -
32 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarii Devizului General si a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Achizitii de materiale sanitare in unitatile de invatamant din com.Murighiol, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2,, da 2022-03-23   -
31 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Cererii de Finantare si actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii ,,Infiintare retea de alimentare si distribuire gaze naturale in com.Murighiol da 2022-03-23   -
30 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind modificarea si completarea Anexei nr.6 la HCL nr.155 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor taxe care constituie surse de venit ale bugetului local al com. Murighiol da 2022-03-23   -
29 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind actualizarea Anexei nr.3 Stat de functii la HCL nr.22/2016 al Serviciului public apa canal Murighiol SRL da 2022-03-23   -
28 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind revocarea art.3 alin 1. din HCL nr.157/22.12.2021 privind aprobarea includerii in dom.public a unui imobil avand destinatia de drum de acces si de exploatatie agricola ( De 555) in supraf.totala de 4662 mp, situat in extravilan, parcela 555. da 2022-03-23   -
27 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul C.L.Murighiol ptr. anul 2022 da 2022-03-23   -
26 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare din data de 11.02.2022 da 2022-03-23   -
25 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare din data de 22.12.2021 - -   - -
24 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind emiterea acordului Consiliului Local pentru lucrari pe domeniul public in zona drumului stradal,str.Lebedelor, nr.1,nr. cad.34151, sat Dunavatu de jos, pentru realizrea lucrarii racordare la reteua electrica a locului de consum Pensiune SC RODAMIA FAMILY SRL si transmiterea dreptului de uz si servitute de trecere a unei linii subterane. da 2022-03-23   -
23 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Murighiol, județul Tulcea da 2022-03-23   -
22 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil teren intravilan situat în T52 A377 în suprafaţa de 50 mp, având număr cadastral 35135 din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol da 2022-03-23  
21 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind privind vanzarea a privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 4 loturi de teren , situate in extravilan , domeniul privat de interes local al comunei Murighiol, tarla 233, parcela N 2404 da 2022-03-23  
20 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui imobil teren extravilan situat în T51, A376 în suprafaţa de 3500 mp din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol da 2022-03-24  
19 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a 9 loturi de teren intravilan din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol da 2022-03-24  
18 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 5 loturi de teren intravilan din domeniul privat de interes local al comunei Murighiol, - -   - -
17 23-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Murighiol da 2022-02-23   -
16 23-02-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier; aprobare proces-verbal al sedintei extraordinare din data de 11.02.2022 - -   - -
15 23-02-2022 NACU LUMINIŢA, Consilier; aprobare proces verbal al sedintei ordinare din data de 22.12.2022 - -   - -
14 23-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea modificarii si completarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI MURIGHIOL da 2022-03-23  
13 22-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea listei de investiţii a bugetului local al comunei Murighiol, pe anul 2022 şi a listei de investiţii a bugetului de venituri proprii, sursa E-Scoala Gimnaziala Murighiol, şi utilizarea excedentului din anul 2021, în anul 2022 da 2022-03-22  
12 22-03-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, al comunei Murighiol, și al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , pe anul 2022, și estimări pe anii 2023-2025 da 2022-03-22  
11 11-02-2022 DEACONESCU ADINA, Consilier; privind alegerea presedintelui de sedință si a loctiitorului pentru perioada feb, martie si aprilie 2022 - -   - -
10 07-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea valorii actelor aditionale nr. 1/30.09.2021 si nr. 2/21.01.2022 la contractul de proiectare si executie lucrari, nr. 5114/24.05.2021, incheiat intre Comuna Murighiol şi SC COMPLEX DELTA SRL, pentru obiectivul de investitii “CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL” da 2022-02-07   -
9 09-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea valorii actelor aditionale nr. 1/30.09.2021 si nr. 2/21.01.2022 la contractul de proiectare si executie lucrari, nr. 5114/24.05.2021, incheiat intre Comuna Murighiol şi SC COMPLEX DELTA SRL, pentru obiectivul de investitii “CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL” da 2022-02-09   -
8 09-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizării Cererii de Finantare şi a Devizului General general al obiectivului de investitii ,,ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE PLOPUL, SARINASUF ȘI COLINA, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA” da 2022-02-09   -
7 07-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; aprobarea actualizarii Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investiţii “ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA” da 2022-02-07   -
6 07-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea actualizarea Cererii de Finanţare a Devizului General al obiectivului de investiţii “ASFALTARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL” da 2022-02-07   -
5 07-02-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind privind aprobarea actualizării Cererii de Finanţare şi actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii’’DEZVOLTAREA CAPTĂRII DE APĂ DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, ÎN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTARII CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR MURIGHIOL, DUNAVĂŢU DE SUS ŞI DUNAVĂŢU DE JOS, JUDEȚUL TULCEA” da 2022-02-07   -
4 25-01-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind privind aprobarea actualizarii chiriei anuale cu rata inflatiei, cu veniturile medii nete pe membru de familie si cu valoarea de inlocuire pe metru patrat realizata in conditiile prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114 din 2000, si a H.G nr. 1043/-1.11.2021.pentru locuinţele A.N.L, situate în localitatea Murighiol, str. Plopu da 2022-01-25   -
3 19-01-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE PENSIUNE” prin TURLICA GHEORGHE pentru amplasament situat extravilan com. Murighiol, adiacent nordului intravilanului satului Dunavatu de Jos, T 74, A 565/5, cu NC/ CF 30754, judetul Tulcea da 2022-01-19  
2 03-01-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din comuna Murighiol pentru anul şcolar 2022-2023 - -   - -
1 03-01-2022 IVANOV FILIP, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P 1 SI IMPREJMUIRE”, generat de imobilul situat in intravilan sat Uzlina, T 6, A 37/1, N.C. / C.F. 34941, comuna Murighiol, judetul , jud. Tulcea, beneficiari, APOSTOLEANU GRETA si NEGOIȚĂ - HOLDON DANIELA da 2022-01-03  
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local